Smlouvou o přepravě věci podle občanského zákoníku se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z určitého místa odeslání do určitého místa určení, a odesílatel se zavazuje mu zaplatit přepravné.

Odesílatele a příjemce přitom označuje zákon jako přepravce. V používání pojmu přepravce se často chybuje, když se zaměňuje s pojmem dopravce (osobou, která věc přepravuje); to pak činí problémy při provádění smlouvy.

Podstatné náležitosti smlouvy tvoří:

- určení věci, která se má přepravit,
- závazek dopravce k přepravení věci,
- stanovení místa odeslání a místa určení,
- závazek odesílatele k úplatě.

U této právní úpravy je určen zvláštní způsob zániku smluvního vztahu. Nepožádá­-li odesílatel dopravce o převzetí zásilky v ujednané době a není­-li ujednána do šesti měsíců od uzavření smlouvy, pak práva a povinnosti ze smlouvy zaniknou.

Literatura:

Bejček, J.; Marek, K.; Kotásek, J.; Ondrejová, D. Nástin obchodního práva, II. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 78. ISBN 978-80-210-4978-9. Cisko, L. Interference the sovereign state into economic processes in the national economy, In Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, II. International Scientific Conference, 2018, Kleipeda University, Baltia Publishing. Kindl, M.; Rozehnal, A. a kol. Občanský zákoník. Praktický komentář. II. díl. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, Plzeň, 2019, 937 s. ISBN 978-80-7380-742-9. Marek, K. K uzavírání smluv. Právní fórum, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 138-143. ISSN 1214-7966. Marek, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. 4. vydání, MU Brno, 2008, 390 s. ISBN 80-210-3951-5. Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. Občanský zákoník, část V. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, 2014, 1700 s. ISBN 978-80-7478-639-9.

Smlouva nemusí být písemná

Pro smlouvu o přepravě věci není předepsaná písemná forma, dopravce je však oprávněn požadovat, aby mu odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel je oprávněn požadovat, aby mu dopravce písemně potvrdil převzetí zásilky.

Je­-li k provedení přepravy potřeba zvláštních listin (předepsaných pro zvláštní charakter zboží), je odesílatel povinen předat je dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel odpovídá za škodu způsobenou dopravci nepředáním těchto listin nebo jejich nesprávností.

Odesílatel je také povinen poskytnout dopravci správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze. Pro porušení této povinnosti platí totéž co pro porušení povinnosti u zvláštních listin.

Podobně jako cenné papíry

K provádění přepravy může mít také úzký vztah právní úprava cenných papírů. Potvrzení o převzetí zásilky lze totiž nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo doručitele.

Dopravci nepřísluší prověřovat, proč má náložný list osoba, která jej předkládá. Jde­-li o náložný list na řad a není­-li v náložném listu uvedeno, na čí řad je vydán, platí, že je vydán na řad odesílatele.

Z náložného listu na řad oprávněné osoby lze převést práva vyplněným nebo nevyplněným rubopisem; z náložného listu na jméno lze převést práva na jinou osobu podle ustanovení o postoupení pohledávky.

Mezinárodní terminologie

V důsledku vázanosti ČR mezinárodními úmluvami a v důsledku užívání mezinárodních pravidel (například FIATA) dochází k našemu ovlivnění mezinárodně užívanou terminologií a s obecným pojmem "náložný list" se v praxi nesetkáme ve všech případech. Běžné je tu i použití označení konkrétního druhu náložného listu (konosament, případně B/L a podobně).

Od náložného listu je však třeba odlišit "nákladní list", který zná Úmluva o silniční nákladní automobilové přepravě (CMR). Ta se použije, jde­-li zde o takzvaný cizí prvek. Cizím prvkem je i to, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jeho dodání leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem dané úmluvy (to platí například i pro místa v SR a ČR). Zde jde o doklad, který provází zásilku a který je dokladem o uzavření přepravní smlouvy.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.