Pro nájem dopravního prostředku se použije obecná úprava nájmu a zvláštní úprava o nájmu dopravního prostředku. Zvláštní úprava má však přednost.

Nájem je v občanském zákoníku upraven v ustanoveních § 2201 až 2325. Pojmové znaky nájmu tvoří přenechání věci jiné osobě, a to dočasně a za úplatu.

Věc může být pronajata na dobu určitou i neurčitou. Pokud doba není ve smlouvě uvedena vůbec, pak platí, že jde o nájem na dobu neurčitou. Pokud se bude jednat o dočasné přenechání věci bezúplatně, pak nepůjde o nájem. Bude se jednat o jiné řešení, například při využití smlouvy o výpůjčce, nebo může jít o výprosu.

Trvání nájmu

Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, pak platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Jde o nevyvratitelnou právní domněnku.

Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, je-li možné ji dostatečně přesně určit při uzavření nájemní smlouvy.

Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, pak platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Jde o nevyvratitelnou právní domněnku.

Ujednají-li si strany nájem na dobu určitou delší než padesát let (což bude u dopravních prostředků výjimečné, ale zcela vyloučit to nelze, například u železničních nákladních vozů), má se za to, že byl nájem ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních padesáti letech lze nájem vypovědět jen z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době.

Pronajímatel odevzdá nájemci věc v ujednané době, jinak v den následující poté, co jej o to nájemce požádá. Přitom pronajímatel odevzdá nájemci věc se vším, co je třeba k jejímu řádnému užívání.

Vady věci

Zákonná úprava řeší otázky vad věci ve vztahu k jejímu užívání s obtížemi, eventuálně je-li užívání znemožněno zcela. Oznámí-li nájemce věci řádně pronajímateli vadu věci a jde o vadu, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požádat o náhradu účelně vynaložených nákladů.

Jestliže však ztěžuje vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li užívání zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Přitom má nájemce právo započíst si to, co může žádat od pronajímatele až do výše nájemného za jeden měsíc.

Provozce

Provoz se liší od přepravní smlouvy i od smlouvy o nájmu. Provozce je povinen opatřit prostředek posádkou a pohonnými hmotami.

Účel sjednaný a obvyklý

Pronajímatel se zavazuje k tomu, že nájemce může užívat věc ke sjednanému účelu, není-li účel sjednán, pak k účelu obvyklému, a to tak, aby nájemce mohl předmět nájmu nerušeně užívat. Pronajímatel nemůže měnit podstatu věci a provádět takové změny, které věc změní oproti stavu, v jakém byla předána.

Občanský zákoník určuje, že nájemce je povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu. Nájemce je povinen platit nájemné.

Pokud má věc vadu, kterou má odstranit pronajímatel, nájemce oznámí pronajímateli, že věc má vadu, hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl. Pokud ji nájemce při pečlivém užívání zjistit mohl, ale nezjistil ji nebo ji zjistil, ale neoznámil, pak porušil určenou povinnost a při naplnění předpokladů odpovědnosti za škodu by odpovídal za případnou škodu.

Placení nájemného

Za užívání se platí nájemné. Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li výše nájemného ujednána, platí se ve výši obvyklé. Platí zde obdobné pravidlo jako při dohodě stran o tom, že kupní smlouva vzniká bez dohody o ceně. Rozhodující pro určení úplaty není "doba plnění smlouvy", ale "doba uzavření nájemní smlouvy" s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek.

Pokud má být nájemné, podle případné dohody stran, plněno jinak než v penězích, je rozhodná majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřená v penězích.

Ustanovení zákona upravuje, že oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Pokud by bylo nezbytné zabránit škodě nebo by hrozilo nebezpečí z prodlení, pak se předchozí oznámení nevyžaduje. Pokud by z uvedeného titulu činností pronajímatele vznikly obtíže, které by nebyly jen nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného. Případným nesplněním povinnosti, při naplnění ostatních předpokladů, může nájemci vzniknout odpovědnost za škodu. Případně, podle okolností případu, by se mohly naplnit předpoklady výpovědního důvodu nebo vzniknout možnost vypovězení nájmu bez výpovědní doby.

Změna věci

Nájemce nemá právo na změnu věci. Právo na změnu věci má jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě (což lze jen doporučit), vyžaduje i souhlas písemnou formou.

Případnou změnu věci provádí nájemce na svůj náklad. Dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pak se podle míry zhodnocení vyrovná pronajímatel a nájemce při skončení nájemního vztahu.

Jestliže však nájemce provede změnu věci bez souhlasu pronajímatele, musí věc uvést do původního stavu, jakmile ho o to pronajímatel požádá. Neuvede-li nájemce, na žádost pronajímatele, věc do původního stavu, může pronajímatel vypovědět nájem i bez výpovědní lhůty. Věc pak musí být v původním stavu nejpozději při skončení nájmu věci.

Občanský zákoník pamatuje i na situace, ve kterých dochází ke změně vlastnictví (§ 2221). Smlouva sice obecně zavazuje jen smluvní strany, ale zde platí, že změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti na nového vlastníka. Pro nového vlastníka však nejsou závazná ta ujednání o pronajímatelových povinnostech, která si sjednaly strany nad rámec zákona. Jestliže by však nový vlastník o těchto smluvních ujednáních věděl, pak by je musel respektovat.

Skončení nájmu

Zákon se pak věnuje i otázkám skončení nájmu. Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila.

Při odevzdání věci si nájemce oddělí a vezme vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem. To platí, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její užívání.

Zákon pak řeší užívání pronajaté věci, které není po právu. Jestliže je věc užívaná nájemcem takovým způsobem, že hrozí opotřebení nad přiměřenou míru, nebo dokonce zničení věci, anebo jestliže nezaplatil nájemné ani do splatnosti příštího nájemného, má pronajímatel právo:

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.