Rostoucí ceny materiálů i společenský tlak spolu s novou legislativou způsobily v posledních desetiletích malou revoluci v zacházení s odpady. Místo převažujícího vyvážení na skládku či spalování nerozlišeného odpadu nastoupilo třídění a recyklace. V řadě firem to není jen odpověď na novou legislativu, ale i posun ve vědomí vedoucích manažerů směrem k zodpovědnosti za životní prostředí, a tedy i k udržitelnému podnikání v dopravě a logistice.

Ale nesmíme si představovat, že tyto dva pojmy, třídění a recyklace, jsou zcela nové. Lidé už od dávných dob třídili a recyklovali použité materiály, ovšem důvod k tomu byl obvykle pouze ekonomický − zpět do výroby se vracely zejména kovové součásti ve formě šrotu, papír a některé další látky. Muselo se tedy jednat o materiály buď cenné, nebo snadno zpracovatelné do jiných výrobků. Zájem o využívání druhotných surovin také výrazně zvyšovaly války a jimi způsobovaný nedostatek materiálů.

Odpady se začaly vnímat jako hrozba pro životní prostředí

Vznik a postupný rozvoj ekologického uvědomění toto změnily. Odpady náhle nebyly jen nepříjemností, které je třeba se zbavit na skládce, ale začaly představovat ohrožení přírody a procesů, které v ní probíhají. Terčem kritiky se stávaly zejména obalové materiály, které po jednorázovém krátkém použití končily na skládkách. Výroba obalů také spotřebovává energetické zdroje a vede k produkci oxidu uhličitého, který má přispívat ke globálnímu oteplování.

Postupně vznikla celá nová legislativa, která hospodaření s obaly reguluje, a firmy začaly ve svých provozech zavádět opatření, jejichž cílem je co nejvíce spotřebovaných obalů předat k dalšímu zpracování na novou surovinu či přímo výrobek.

Ve firmách se změnilo povědomí i s příchodem mladších generací na vedoucí a řídicí pozice. Ekologické aspekty podnikání se tak postupně začaly stávat samozřejmějšími, než tomu bývalo dříve, a firmy z nich dnes udělaly součást svého byznysu.

Na třídění a recyklaci tlačí zákony i růst cen materiálů

U transportních obalů změna postihuje řadu oblastí. Evropské právní a daňové předpisy, které mají vliv na zvyšování nákladů na obaly, a rostoucí zájem velkých společností o ochranu životního prostředí vedou k rostoucí poptávce po nových obalových materiálech, ukončení používání plastů a jejich nahrazení biologicky odbouratelnými a opětovně použitelnými materiály.

„Když sledujeme dynamicky se proměňující trh, můžeme si všimnout rostoucího zájmu velkých společností o snížení uhlíkové stopy a s tím souvisejícího využití nových typů obalů, takzvaných ekoobalů, tedy obalů, které produkují zanedbatelné množství emisí oxidu uhličitého,“ vysvětluje Wiesław Szydłowski, QHSE ředitel pro střední Evropu společnosti FM Logistic. „Věříme, že se jedná o jeden z nejdůležitějších prvků při rozvíjení nových obchodních strategií.“

Roli Evropské unie v tlaku na ekologičtější zacházení s odpady zdůrazňuje Ondřej Bednář, quality assurance coordinator z Esa logistika. „Neustálé změny v legislativě reagují na tlak ze strany EU na maximální třídění a recyklaci odpadů a minimalizaci skládkování,“ říká.

Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel společnosti Gebrüder Weiss ČR v této souvislosti upozorňuje, že za jistou formu pozitivní motivace je možné považovat také nárůst poplatků za svoz a zpracování komunálního, tedy netříděného odpadu.

S ekologickým nakládáním s odpady má velkou zkušenost i logistika řetězce prodejen Lidl. Firma podle svých slov považuje ohleduplnost vůči životnímu prostředí a zejména lepší využívání odpadů za samozřejmost a za svou společenskou odpovědnost. „ Z legislativních nástrojů pro tzv. tlak bychom mohli vnímat skutečnost, že od roku 2021 vstupuje v platnost zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, a to na základě evropské směrnice Single-Use Plastics Directive,“ upozorňuje Tomáš Myler, tiskový mluvčí Lidlu.

Logistika si s tříděním už umí dobře poradit

Firmy se s nutností i potřebou zacházet s odpady ekologickým způsobem vyrovnávají různě. Gebrüder Weiss třídí veškerý odpadový materiál, ať už se jedná o plast, přírodní materiály nebo baterie. Firma dokonce zajišťuje recyklaci i pro vyřazené elektrospotřebiče, které sváží v rámci své B2C služby Home Delivery.

„Máme uzavřeny smlouvy s externími specializovanými firmami, které jednotlivé likvidace na našich pobočkách zajišťují,“ vysvětluje Jan Kodada. „Pokud jde o dřevěné přepravní palety, zachycujeme poškozené kusy, které po opravě dále využíváme. V případě jejich rozsáhlejšího poškození nám externí dodavatel zajišťuje jejich ekologickou likvidaci.“

V Esa logistika transportní obaly nejprve třídí do barevných plastových kontejnerů a poté je lisují v lisovacích kontejnerech nebo v lisech, které má Esa pronajaté od odpadových společností, případně je sama vlastní. Po nashromáždění určitého počtu slisovaných balíků nebo po naplnění lisovacího kontejneru je Esa předává odpadové společnosti k dalšímu zpracování.

„Co se týče palet, ty v maximální možné míře odesíláme k opravě, neopravitelné prvky pak likvidujeme jako běžný komunální odpad,“ říká Ondřej Bednář. „Ve všech našich střediscích samozřejmě důsledně třídíme papírové, lepenkové i plastové obaly. V některých dalších střediscích řešíme také likvidaci vedlejších živočišných produktů, které odesíláme k dalšímu zpracování do bioplynové stanice.“

Třídit, třídit, třídit. A recyklací vracet obaly do oběhu

Z pohledu logistiky slouží obaly k ochraně přepravovaného zboží a k udržení jeho kvality. Ve společnosti FM Logistic patří mezi nejčastěji používané materiály při přepravě a skladování zboží palety, PE smrštitelná fólie, lepicí páska, karton, etikety a samolepicí páska. „Největší výzvou pro správné třídění obalových materiálů je zvyšování povědomí a lepší informovanost zaměstnanců ohledně efektivního třídění a s ním spojených požadavků,“ upozorňuje Wiesław Szydłowski.

Dobrým příkladem je problematika rozlišování různých druhů syntetických materiálů, tedy plastů. Polypropylenové lepicí pásky se nesmí dávat dohromady s LDPE smrštitelnými fóliemi, které spolu s dalšími výrobky z polyetylenu musí být zbaveny přepravních, umělohmotných či papírových etiket, které je kontaminují pro další recyklaci. „Jak je vracíme do oběhu? Mimo jiné v podobě polyetylenových granulí, které jsou základní surovinou pro další výrobu různých druhů výrobků na bázi polyetylenu, jako jsou například palety, přepravky a fólie,“ vysvětluje Wiesław Szydłowski a upozorňuje, že dalším příkladem dobré praxe v FM Logistic je třídění papírových krabic, které se používají dále v procesu recyklace například po úpravě jako výplně v nových krabicích, tzv. openwork. Rovněž se z nich recyklací vyrábějí kartonové krabice, které mimo jiné snižují spotřebu dřeva. Dřevěné palety jsou po recyklaci použity na „náhradní díly“ při opravě dalších palet a zbylý materiál je pak zpracován například na dřevotřískové desky.

Propracovaný systém třídění odpadů pocházejících z obalů

V Lidlu je za zpracování odpadů je odpovědné centrální oddělení odpadové logistiky. Zajišťuje odpadové hospodářství v logistických centrech i v prodejnách. Velký důraz klade prodejní řetězec na třídění, a to již v prvním kroku v prodejnách. Kromě toho jednotlivá logistická centra a prodejny třídí obalové materiály na transparentní a barevné, dále třídí směsný plast, který stejně jako kartonový papír přelisují do balíků a předávají k recyklaci.

Zpracování i recyklace transportních obalů kladou určité nároky na prostor, možnost manipulace nebo uskladnění. Je potřeba disponovat také adekvátním vybavením či mechanizací a počítat s nasazením pracovníků.
Zpracování i recyklace transportních obalů kladou určité nároky na prostor, možnost manipulace nebo uskladnění. Je potřeba disponovat také adekvátním vybavením či mechanizací a počítat s nasazením pracovníků.
Foto: Shutterstock

„Silně poškozené přepravní jednotky − palety − ukládáme k ostatním dřevěným obalům, které jsou předávány k materiálovému či energetickému využití. Poptávka po všech námi produkovaných materiálech je velmi vysoká, neshledáváme tak obtíže pro zhodnocení a reálné využití našich odpadů z obalů,“ pochvaluje si Tomáš Myler.

Do oboru obalů přicházejí rychlé změny

„Zaznamenáváme výrazné výkyvy ve výkupních cenách druhotných surovin, jejichž ceny se ve vlnách snižují a poté opět rostou v reakci na poptávku po druhotných surovinách ze strany velkých hráčů především z Asie, jako je třeba Čína,“ upozorňuje Ondřej Bednář. „V nedávné minulosti jsme v tomto segmentu zaznamenali dvě krize, a to v roce 2008 ve spojení s globální světovou krizí a poté znovu kolem let 2018 až 2020. Tehdy Čína přestala druhotné suroviny ze dne na den odebírat ke zpracování, a ceny výkupu proto prudce klesaly až do záporných hodnot, kdy jsme museli doplácet na to, aby odpadové společnosti od nás vytříděné druhotné suroviny odebraly.“

Dřevěné palety lze nahradit papírovými krabicemi

Mezi aktuální trendy s pozitivními dopady na ekologii patří nahrazování dřevěných palet kartonovými krabicemi. „Pionýrem v této oblasti je náš dlouholetý klient, jeden z největších řetězců v nábytkářském průmyslu, který jako první nahradil v celém dodavatelském řetězci dřevěné palety kartonovými paletami,“ uvádí Wiesław Szydłowski. „Používají se pro přepravu zboží od výrobce, k jeho skladování a následnou přepravu do obchodního řetězce.“

Data uváděná FM Logistic ukazují, že snížení objemu obalového materiálu, například fólie, o jeden kilogram, znamená snížení uhlíkové stopy přibližně o dva kilogramy. U palet a kartonů se jedná o úsporu 0,2 kilogramu, respektive 0,4 kilogramu oxidu uhličitého. „V našem skladu v obci Jarosty v Polsku jsme tímto způsobem snížili naši uhlíkovou stopu o 123 853 kilogramů za rok díky optimalizaci smíšených objednávek (166 667 kilogramů) a využívání recyklovaných papírových výplní (152 895 kilogramů),“ doplňuje Wiesław Szydłowski.

V logistice je také stále obvyklejší testovat a používat plastové palety namísto dřevěných. Plastový materiál prodlužuje životní cyklus palet, což vzhledem ke klesajícím dodávkám dřeva a výraznému růstu cen dřevěných palet představuje dobrou alternativu.

Obalové hospodářství chce systém

Mají firmy pro recyklaci transportních obalů vytvořen třeba nějaký systém, který dál rozvíjejí? Vědí, jak budou zacházet s obaly za rok, za tři roky? Jan Kodada zdůrazňuje, že Gebrüder Weiss je v principu organizací procesní, má své stanovené postupy a dodržuje je i v oblasti zpracování a nakládání s transportními obaly. Všechny tyto procesy kontinuálně rozvíjí a aktualizuje tak, aby vyhovovaly primárním firemním hodnotám, v tomto případě udržitelnosti.

„Zpracování i recyklace transportních obalů kladou určité nároky na prostor, možnost manipulace nebo uskladnění,“ říká Jan Kodada. „Je potřeba disponovat také adekvátním vybavením či mechanizací, na příslušné pracovní úkony je pochopitelně nezbytné alokovat dostatečný počet pracovníků. To vše je spojeno s náklady, jejich výši přirozeně sledujeme.“

Jan Kodada zdůrazňuje, že firmě Gebrüder Weiss jde dlouhodobě o šetrný přístup k životnímu prostředí a maximálně efektivní využívání zdrojů, mezi které patří i odpady, jako je obalový materiál. Na českém trhu se ale mění cenové podmínky výkupu.

Podobně odpovídá i Ondřej Bednář. Esa logistika se snaží použité transportní obaly dále využívat a v některých střediscích takto využívá například i použitou strečovou fólii jako výplň do odesílaných zásilek, aby nedošlo k rozbití zboží. Jinde využívá použité papírové a lepenkové obaly jako proložky mezi sendvičovanými paletami. „To, jak budeme zacházet s obaly v budoucnu, záleží na tom, jak tyto obaly budou vypadat a z jakých budou materiálů. A to jednoznačně určují naši klienti, kteří obaly s jejich dodavateli vyvíjejí a poté nakupují,“ dodává Ondřej Bednář.

Wiesław Szydłowski v této souvislosti upozorňuje, že udržitelnost patří mezi klíčové pilíře fungování FM Logistic. Firma si proto jasně zformulovala své cíle pro snižování uhlíkové stopy − do konce roku 2022 hodlá snížit uhlíkovou stopu provozu svých skladů o 20 procent. „Aktuálně jsme dosáhli splnění již téměř poloviny tohoto cíle, a to jak snížením používání obalů, tak používáním ekologičtějších obalů.“

Co přinesla pandemie

Již druhým rokem se celý svět potýká s pandemií onemocnění covid-19. Zasáhla prakticky všechny oblasti života, narušila zásobovací řetězce a způsobila nedostatek některých komodit. Jak se projevila v obalech a jejich recyklaci? „Pro stranu producentů odpadů zasáhla pandemie trh s odpady pozitivním směrem,“ říká Tomáš Myler. „Ceny všech odpadních komodit vystoupaly na své maximum, což napomohlo nalézt odběratele i na dříve nechtěné komodity, jako jsou papírové rohy palet či papírové středy od strečové fólie.“

Ale nic není jen černé, nebo bílé. „Zatímco na výstupu nám vysoké ceny papíru pomáhají, tak na druhé straně je třeba vzít v potaz, že vysoké ceny papíru na vstupu jsou pro nás poměrně zatěžující,“ dodává Tomáš Myler.

Pandemie také výrazně urychlila rozvoj vícekanálových služeb, zejména v oblasti e-commerce. Významný trend on-line nakupování spolu s rostoucí citlivostí zákazníků na ekologická témata hrají v oblasti obalů zásadní roli.

Wiesław Szydłowski k tomu podotýká, že podíl e-commerce na podnikání FM Logistic také vzrostl. Firma proto urychlila rozvoj řady řešení, mezi něž patří recyklované obaly včetně kartonů s certifikací FSC, používání papírových výplní místo bublinkové fólie, nafukovacích obalů či polystyrenu nebo nahrazení plastových obálek na balících papírovými obálkami. Jedná se tedy o materiály, které lze lépe recyklovat.

„Další významnou změnou je úprava velikosti kartonů, aby lépe odpovídaly velikosti zboží. Příkladem je sklad v Lovosicích vybavený PackSize přístrojem, který provádí tzv. individualizované balení,“ vysvětluje Wiesław Szydłowski. „To znamená, že je obal svou velikostí maximálně přizpůsobený výrobku.“

Recyklace odpadů mění firmy

Požadavky na recyklaci pochopitelně ovlivňují provoz logistické firmy. Zpracování i recyklace transportních obalů kladou určité nároky na prostor, možnost manipulace nebo uskladnění. „Je potřeba disponovat také adekvátním vybavením či mechanizací, na příslušné pracovní úkony je pochopitelně nezbytné alokovat dostatečný počet pracovníků,“ říká Jan Kodada. „To vše je spojeno s náklady, jejich výši přirozeně sledujeme.“

Podobně se vyjadřuje také Ondřej Bednář. „V našich skladových střediscích musíme být vybaveni prostředky na shromažďování a třídění odpadů, dále pak musíme mít k dispozici dostatečnou kapacitu lisovacích kontejnerů nebo lisů, abychom minimalizovali prostor vyhrazený v každém středisku odpadovému hospodářství.“ Nutnost minimalizovat prostor pro odpadové hospodářství řeší kontakt s dispečinky jednotlivých společností, které zajišťují plynulé odvážení odpadů a také odvoz vytříděných a slisovaných druhotných surovin.

„Tyto požadavky nás především motivují k dalšímu hledání alternativních materiálů a způsobů zabezpečení zboží,“ říká k dopadům zavedeného třídění a recyklace odpadů z transportních obalů Wiesław Szydłowski. „Úspěšně omezujeme používání PE fólie a nahrazujeme ji opětovně použitelnými materiály, jako jsou opakovaně použitelné kryty či plachty. Na úrovni intralogistiky stojí jistě za zmínku zkušební a pilotní realizace návrhu protiskluzového papíru Stabulon a stabilizační pásky Stabustrap v Tuchoměřicích.“

Bez angažovanosti lidí na všech pracovištích to ovšem nejde. „Třídění všech odpadních komodit je bezesporu náročné na čas, personál a skladové plochy, ale naši zaměstnanci a vedení společnosti třídění velmi podporují,“ zdůrazňuje Tomáš Myler. Změny vyvolané požadavky na třídění a recyklaci si vyžádaly uzpůsobení prostor pro maximální efektivitu třídění.

Související