Automatizace je složitým a komplexním projektem, který vyžaduje nemalé úsilí na straně zaměstnanců společnosti, jejího vedení a často i expertního týmu konzultantů. Úspěšné zvládnutí mívá úskalí, proto jsme ve společnosti Logio definovali sedm hlavních tipů, na co nezapomenout, aby proces automatizace proběhl úspěšně.

1. Prověření stávajících procesů

Nejprve je důležité analyzovat stávající procesy a získat dostatečný přehled o stavu, v jakém se vaše logistika nachází. Ze získaných dat lze odhalit neefektivity, které je potřeba v budoucím stavu odstranit, a zjistíte, které procesy či struktury můžete optimalizovat. Automatizace nemusí být vždy nutným, respektive tím nejlepším řešením dané oblasti. Je správné být na to připraven, a pokud se neprokáže jednoznačný přínos konkrétního projektu, je jej možné uložit pro vhodnější dobu nebo zcela shodit ze stolu.

2. Obchodní rozvaha projektu

Do automatizace je vhodné se pustit, jen když existuje dobře zpracovaný „obchodní případ“ (business case). V něm nesmí chybět komplexní rozpočet. Pořízení samotné technologie může tvořit jen zhruba polovinu nákladů. Zbývající část obvykle tvoří přidružené náklady, jako například stavební připravenost (včetně požární bezpečnosti), IT integrace, údržba, náklady spojené s konzultacemi a poradenstvím a podobně. Je vhodné myslet i na náklady spojené s řešením přechodného období během výstavby. Součástí přípravy projektu by mělo být vytvoření jasného zadání pro potenciální dodavatele a nastavení hodnoticích kritérií, přičemž cena by neměla být hlavním rozhodovacím parametrem.

3. Lidský faktor a komunikace

Projekty automatizace jsou často dlouhodobé a vyžadují silného projektového manažera a jeho full time nasazení. Také je důležité, aby všechna oddělení společnosti, kterých se bude automatizace přímo týkat, byla do projektu zapojena již v přípravných fázích. Ostatně správná interní komunikace uvnitř společnosti je důležitým předpokladem pro hladký průběh celého projektu. Pokud by celý tým nebyl s projektem patřičně seznámen, mohlo by dojít ke zpomalení implementace projektu a někteří členové týmu by z různých důvodů mohli proces i blokovat, což by vedlo k průtahům a vícenákladům.

Může se také stát, že firma nebude mít určitý druh specialistů k dispozici a pak bude nutné zvážit outsourcing daných prací nebo včas hledat na trhu vhodného nového pracovníka.

Ukončením výstavby to ale nekončí. S prvním vykonaným automatickým pohybem bude také nutné zajistit údržbu. Zvolení správného formátu údržby a detailní zaškolení obsluhy zajistí, aby po odchodu projektového týmu nevznikla mezera ve znalostech.

Ukázka ideového skladu splňujícího požadavky na automatizaci logistiky. Jsou zde patrny: systémy pro zaskladnění palet a boxů, škálovatelné až po malé či lokální automaty; zařízení pro automatickou manipulaci, ať již s pevnou dráhou (dopravníky, monorail) nebo s volným pohybem (autonomní manipulační technika); robotická pracoviště pro práci s paletami i boxy a automatické třídicí systémy podpořené automatickou identifikací materiálu. To vše spojeno v datové kostce poskytující přehled o dění ve skladu v reálném čase.
Ukázka ideového skladu splňujícího požadavky na automatizaci logistiky. Jsou zde patrny: systémy pro zaskladnění palet a boxů, škálovatelné až po malé či lokální automaty; zařízení pro automatickou manipulaci, ať již s pevnou dráhou (dopravníky, monorail) nebo s volným pohybem (autonomní manipulační technika); robotická pracoviště pro práci s paletami i boxy a automatické třídicí systémy podpořené automatickou identifikací materiálu. To vše spojeno v datové kostce poskytující přehled o dění ve skladu v reálném čase.
Foto: Logio

4. Pohled dopředu

Při realizaci strategicky významného projektu je nutné mít předem naplánované výhledy, jak sklad, případně jiný automatizovaný provoz, bude růst v průběhu času. Tyto typy projektů jsou mnohdy náročné na vstupní investice. Je proto vhodné vzít v potaz výhled růstu společnosti, respektive požadavky na budoucí skladovou kapacitu (nebo jiný klíčový ukazatel, například požadovaný průtok skladu), a projekt připravit v několika odpovídajících fázích. Jinými slovy v první fázi postavit sklad o určité kapacitě (či průtoku) s možným rozšířením skladu ve fázi další. A na toto správně připravit i samotnou technologii.

Společně s Plzeňským Prazdrojem navrhlo v souvislosti s rozšiřováním výrobních kapacit Logio sklad pro hotovou výrobu s výškou cca 30 metrů, který bude postaven ve dvou fázích, lišící se kapacitou a potřebným průtokem. Navýšení kapacity mezi fázemi je téměř trojnásobné, kdy v cílovém stavu zde bude skladováno až 42 tisíc palet a průtok bude až 360 palet za hodinu dovnitř a ven v nepřetržitém provozu.
Společně s Plzeňským Prazdrojem navrhlo v souvislosti s rozšiřováním výrobních kapacit Logio sklad pro hotovou výrobu s výškou cca 30 metrů, který bude postaven ve dvou fázích, lišící se kapacitou a potřebným průtokem. Navýšení kapacity mezi fázemi je téměř trojnásobné, kdy v cílovém stavu zde bude skladováno až 42 tisíc palet a průtok bude až 360 palet za hodinu dovnitř a ven v nepřetržitém provozu.
Foto: Logio

5. Rozvaha rizik automatizace

Každý projekt nese svá rizika. S těmito riziky je nutné v rámci celého projektu pracovat − pojmenovat je, analyzovat a připravit adekvátní nápravná opatření. Také by nebylo správné očekávat, že automatizovaná technologie bude vždy funkční. Dostupnost automatizace, stejně tak jako konvenční techniky, není 100procentní a je potřeba počítat i s výpadky. Podle toho, jak je samotné zařízení kritické pro návazné procesy společnosti, může být nezbytné vytvořit nouzové koncepty, které zabezpečí zachování provozu a pomohou v případě nepříznivého vývoje událostí minimalizovat případné škody a uspíší návrat k normálu.

Nedílnou součástí celého projektu je i provedení příslušného testování, na kterém se určitě nevyplatí šetřit s časem. Samotné spuštění automatizace bývá obvykle výkonově škálováno tak, aby byl zaručen hladký náběh do ostrého provozu.

6. Komplexní řešení

Při přípravě automatické technologie je třeba se zaměřit na procesy, které předcházejí a navazují na automatizaci. Také je vhodné věnovat pozornost nejen procesům vlastním, ale i procesům u svých dodavatelů. Například přimět dodavatele změnit balení, případně označení zboží/materiálu (etiket) tak, aby ho snadno a bez úprav mohla zpracovávat automatizovaná technologie.

7. Je dobré začít včas

Projekty automatizace by neměly být poháněny pouze pocitem, že automatizace je v dnešní době trendy, důležité je mít takové projekty datově podložené. Pokud zadavatel automatizační technologie neprovozuje takzvaný data-based business, což se i v dnešní době stále děje, je potřeba začít klíčové ukazatele včas sledovat a sbírat data, která je později možné analyzovat a využít pro správné naplánování projektu.

S projektem je prostě dobré začít včas. Zadavatel má před sebou prvotní analýzu (případně tvorbu studie proveditelnosti), přípravu a obhajobu budgetu, přípravu technického zadání, samotné výběrové řízení, mnohdy časově náročné interní procesy oddělení nákupu či přípravu smluvního ujednání. Na těchto aktivitách stráví i jeden celý rok, a to se ještě ani „nekoplo do země“, ať už obrazně, či doslova.

Poté přichází na řadu samotná realizace, která v případě složitějších projektů pro plně automatizovaný sklad (AS/RS) může trvat až 18 měsíců, a to nepočítáme čas strávený nad stavebním projektem v případě, že AS/RS projekt instalujete do nově stavěné haly.

Související