Úmluva TIR byla přijata jako mezinárodní otevřená dohoda přístupná všem členským státům OSN. Tato úmluva se jako jediná komplexně zabývá tranzitní celní problematikou v mezinárodní kamionové dopravě.

Účelem systému TIR je plynulá a rychlá mezinárodní nákladní tranzitní silniční doprava zboží přepravovaného pod celní závěrou vyplývající z univerzálně platného zjednodušení a sjednocení všech celních postupů a formalit za předpokladu garancí celní bezpečnosti a záruk všem státům, které jsou dané přepravní operace v systému TIR účastny.

Mezinárodní kamionová doprava prováděná za použití karnetu (podle francouzského "carnet" - sešit, útržkový blok) TIR podstatně zrychluje celkovou dobu přepravy zkrácením nutného pobytu při celním odbavení na státních hranicích. Karnet TIR je univerzálním tranzitním celním prohlášením a zároveň univerzálním záručním dokladem.

Při mezinárodní kamionové dopravě na podkladě karnetu TIR není nutno - při vstupu na území cizích států - skládat za přepravované zboží takzvané celní zajištění zajišťující potenciálně vzniklý celní dluh. To je umožněno díky tomu, že karnet TIR je svoji podstatou mezinárodní záruční dokument.

Významným pojmem je zde takzvaná celní jistina, tedy výše potenciálního celního dluhu, která je dána souhrnem výše příslušného cla, vypočítaného s ohledem na kategorizaci přepravovaného zboží podle smluvní sazby uvedené v celním sazebníku, dále základní sazby daně z přidané hodnoty a případně i spotřební daně, eventuálně i dalších položek. Skutečná cena zboží přepravovaného pod karnetem TIR není ve smyslu obsahu Úmluvy TIR podstatná. Podstatným je ve smyslu totiž vždy jen možný celní dluh (ten ale samo sebou z ceny zboží vychází).

Původní verze karnetu TIR (vlevo) a nový karnet TIR platný od roku 2016

Původní verze karnetu TIR (vlevo) a nový karnet TIR platný od roku 2016
Repro: Radek Novák

Systém TIR rovněž zrychluje přepravu, protože kamionům jsou na státních hranicích celními orgány kontrolovány pouze karnety TIR (spolu s dalšími doklady) a následně se pak prověřuje pouze neporušenost celní závěry.

Úmluva TIR umožňuje realizovat mezinárodní kamionovou dopravu po celé Evropě, na Středním východě, ale i v některých dalších státech Asie a Afriky. Úmluva TIR také obsahuje technické podmínky silničních dopravních prostředků pro jejich stavbu, respektive pro jejich použití dopravci v systému TIR.

Systém záruk

V systému TIR je velmi významné ručení a systém záruk uplatňovaný v tranzitním režimu. Ručení za možný celní dluh je založeno na odpovědnosti dopravce realizujícího konkrétní přepravu, který odpovídá za celní dluh jako první. Návazně na ručení konkrétního dopravce určitého státu nese záruky takzvané národní záruční sdružení (v ČR je to Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia) a posléze mezinárodní záruční sdružení, tedy organizace IRU (International Road Transport Union) se sídlem ve švýcarské Ženevě.

100 tis.

Pro členské státy EU a další vybrané státy je od poloviny roku 2016 hodnota ručení pro jeden karnet TIR 100 000 eur.

Finančním garantem záruk na mezinárodní úrovni není přímo IRU, ale zásluhou smluvně garantovaných vzájemných záruk mezinárodní pojišťovna. Platí, že národní záruční sdružení ručí vždy společně a nerozdílně (tj. solidárně) s konkrétním, eventuálně provinilým dopravcem (držitelem karnetu TIR) ze svého státu, a to na základě schválení národní celní správou. Eventuální následné uplatňování solidárního ručení je jedním ze základních principů systému TIR, jehož zásluhou nabyl celý systém své mezinárodně uznávané spolehlivosti.

Celní úřad, který zjistil vznik celního dluhu, se vždy jako na prvního obrací na dlužníka, tedy především na dopravce, který je držitelem karnetu TIR. Respektive jsou-li porušeny celní podmínky Úmluvy TIR, obracejí se národní celní správy nejprve na dopravce (subjekt - držitele karnetu TIR) odpovědného za tato porušení a až následně na příslušné národní záruční sdružení.

V rámci systému TIR se systém ručení využívá, když přepravované zboží nebylo dodáno celnímu úřadu v místě určení, respektive nebylo řádně vycleno (nebyl uhrazen vzniklý celní dluh), nebo když je dopravce insolventní (není schopen vzniklý celní dluh uhradit).

Výše ručení

Často opomíjeným faktem je, že odpovědnost dopravce, co se týče výše celního dluhu, není omezena. Limit ručení za možný celní dluh je ale ze strany národního záručního sdružení omezen co do své výše. V systému TIR platí, že maximální částka finančního plnění je omezena pro každý stát samostatně a vychází z doporučení uvedeného v Úmluvě TIR. Jednotlivé smluvní strany Úmluvy TIR mají možnost tuto výši ručení individuálně stanovit po dohodě s národním záručním sdružením a IRU.

Nejvyšší možné finanční plnění, za které ručí mezinárodní záruční řetězec, respektive IRU, je tudíž omezeno pro každý členský stát Úmluvy TIR samostatně. Z toho de facto vyplývá respektování doporučení uvedeného v Úmluvě TIR, které tuto maximální částku stanovuje ve výši 50 000 dolarů na jeden karnet TIR. Tato částka je ale jen doporučená. Například pro Švýcarsko je hodnota ručení ve výši 100 000 švýcarských franků a dále pro členské státy EU a další vybrané státy je to - od poloviny roku 2016 - 100 000 eur (finanční limit ručení pro jeden karnet TIR).

Významné a pro praxi strategické je, že systém TIR zásadně nepřipouští použití dvou či více karnetů TIR, když by hodnota celního dluhu za přepravované zboží (přepravované v jednom celním prostoru) převyšovala garantovanou částku. Nelze tedy použít více karnetů TIR na přepravu zboží pod jednou celní závěrou, tedy na jeden ložný prostor. Na jeden karnet TIR je však možno přepravovat i zboží na několika vozidlech - eventuální celkový celní dluh však nesmí překročit finanční limit ručení.

V systému TIR jsou také technické podmínky pro přepravu zboží pod celní závěrou, jejichž splnění je nutné pro používané dopravní (či případně přepravní - například kontejnery) prostředky, proto je ještě před samotným začátkem dopravy třeba zajistit osvědčení o jejich splnění - takzvané otirování vozidla. Schvalován pro přepravu zboží pod celní závěrou je pouze nákladní prostor určený pro přepravu zboží.

Změny ve formulářích

Formulář karnetu TIR obsahuje dva obalové listy a sérii takzvaných kmenových a útržkových listů. Karnet TIR obsahuje dále manifest a tiskopis havarijního protokolu. Dokumentace má své vlastní identifikační číslo a je zásadně nepřenosná.

Do konce června 2016 byly tištěny karnety TIR čtyř rozsahů: 4listé (zejména pro přepravy do a z EU), 6listé, 14listé a 20listé. Na základě provedené analýzy správce systému TIR - tj. IRU - bylo rozhodnuto o zrušení 4listých a 20listých dokumentů. Od 1. července 2016 se tak tisknou pouze 6listé a 14listé dokumentace. V rámci této změny došlo k malé úpravě vzhledu karnetů TIR, které se tisknou s novým logem IRU platným od konce roku 2015 a v kolečku na pravé straně obálky byl nahrazen vyobrazený kamion glóbem s malou tabulkou TIR uprostřed.

S přispěním Michaely Havelkové, vedoucí celního odboru ČESMAD Bohemia

Související