V rámci společného výzkumného projektu s Fraunhoferovým institutem pro tok materiálu a logistiku (IML) v Dortmundu vytvořila společnost Dachser průkopnický digitální obraz všech zásilek, celého prostředí a všech procesů pro logistiku sběrných zásilek. Toto „digitální dvojče“ pro tranzitní terminály již bylo uvedeno do provozu ve dvou pilotních terminálech @ILO v Unterschleißheimu poblíž Mnichova a Öhringenu u Stuttgartu. @ILO – což je zkratka pro pokročilou lokalizaci vnitřních prostor a provozu (Advanced Indoor Localization and Operations) – je nové digitální dvojče, které v budoucnu bude poskytovat plně automaticky generovaná data v reálném čase o každé paletované zásilce v evropské přepravní síti společnosti Dachser. Společnost princip jeho fungování popisuje v aktuální tiskové zprávě.

@ILO je součástí výzkumného a vývojového programu projektu Dachser Future Terminal (Dachser Terminál budoucnosti), v rámci kterého chce logistická společnost v příštích letech nasadit průkopnické technologie a procesy ve svých více než 300 tranzitních terminálech a skladech v evropské logistické síti. Cílem je, aby Dachser inovoval svá vlastní řešení pro výzvy a příležitosti, které přináší digitalizace a udržitelnost.

V polovině příštího roku bude na základě konečných výsledků výzkumného projektu @ILO a praktických testů ve dvou pilotních provozech rozhodnuto o zavedení digitálního dvojčete do celé evropské sítě.

„Konzistentní digitalizace našich klíčových procesů nám umožní dále zlepšovat naše služby,“ vysvětluje Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser, a dodává, „nejenže se vážně zabýváme nejmodernějšími technologiemi, ale abychom toho dosáhli, chceme také naše zaměstnance přivést do digitálního světa, stejně jako v terminálu @ILO. Tato inovace nabízí jasné výhody pro každodenní práci v překládkovém terminálu a má tedy potenciál stát se milníkem na naší cestě k efektivnějším a udržitelnějším logistickým provozům.“

„Terminál @ILO nás dostává do nové úrovně vizibility dodavatelského řetězce,“ říká Stefan Hohm, CDO a člen představenstva skupiny Dachser, a doplňuje „na digitálním dvojčeti jsme s Fraunhoferovým IML institutem pracovali více než čtyři roky. Díky mnoha znalostem, nápadům a především velkému nadšení se týmům složeným jak z výzkumných pracovníků, tak i z expertů z praxe podařilo uvést v segmentu sběrné služby do reality internet věcí a vizi Logistiky 4.0.“

Dosavadní výsledky jsou důvodem k přesvědčení, že terminál @ILO může dosáhnout takové úrovně viditelnosti dodavatelského řetězce, která byla v odvětví dříve považována za nedosažitelnou. Společnost Dachser také plánuje vyvinout aplikaci, která by jejím zákazníkům a partnerům umožnila přístup k tomuto novému typu transparentnosti a souvisejícím možnostem optimalizace.

Zavedení technologických inovací @ILO v rámci dvou pilotních provozů v Unterschleißheimu u Mnichova a v Öhringenu u Stuttgartu povede k výraznému zlepšení procesů a otevírá nové možnosti pro zákazníky a servisní partnery společnosti Dachser.

Skenování není nutné

V budoucnu budou zásilky plně automaticky identifikovány při každém vstupu do terminálu @ILO, při výstupu z něho i během svého „pobytu“ v terminálu a budou zaznamenány ve vlastním systému pro řízení přepravy (TMS) společnosti Dachser. To znamená, že již nebude nutné ručně skenovat čárové kódy na příchozím a odchozím zboží. Umožní také plně automatizovanou inventuru všech zásilek v reálném čase a lepší řízení ručně ovládaných pozemních přepravníků – a v budoucnu i těch, které budou fungovat autonomně. Společnost Dachser nabídne zákazníkům a partnerům také aplikaci s možností plně automatické identifikace a dokumentace nakládky – například pro jejich vstupní a výstupní zóny se zbožím. Ve fázi přípravy se nachází první zkušební nasazení u pilotních zákazníků.

Přesné sledování palet s přesností na metr

Druhou inovací v terminálu @ILO je způsob, jakým dokáže lokalizovat všechny palety až na metr přesně v celé budově tranzitního terminálu, která může být často velká jako jedno fotbalové hřiště. To výrazně zkracuje dobu vyhledávání a následně i proces nakládky.

Související

Zákazníkům, řidičům i samotným pracovníkům tranzitního terminálu poskytuje takovou míru transparentnosti, pokud jde o umístění zboží, jaká nemá v logistice sběrné služby obdoby. Pomocí webové stránky nebo jiných prostředků jako jsou aplikace pro chytré telefony, e-ink displeje a 3D vizualizace, je možné v reálném čase mapovat jak umístění zásilek, tak polohu pozemních dopravníků. Tuto funkci mohou zákazníci a partneři v budoucnu využívat i ve svých vlastních provozech.

Digitální informace pro zaměstnance

Zaměstnanci Dachser Terminálu budoucnosti v největší míře využívají všech výhod, které jim digitální dvojče nabízí. Na speciálních displejích mohou kontrolovat pokyny pro interní dopravu. Ty mohou být doplněny o další informace, jako je upozornění na nebezpečné zboží, pokyny k nakládce podle priorit nebo fotografie zásilky, které zvyšují kvalitu a bezpečnost manipulačních procesů.

Neustálé měření zásilek

V současné době experti připravují ještě jednu technologickou novinku v rámci fongování terminálu @ILO: plně automatické a konstantní měření všech zásilek. Digitální dvojče již nyní dokáže s vysokou přesností určit délku, výšku a šířku různých zásilek. Na rozdíl od jiných měření může tento systém určovat objemové údaje mnohokrát na různých místech tranzitního terminálu během probíhajících procesů. Ve dvou pilotních provozech vede velký počet měřících bodů a dat k vyšší přesnosti měření, a to bez narušení přepravních procesů v terminálu nebo zapojení měřicích stanic. V současné době vědci z Fraunhoferova institutu a odborníci ze společnosti Dachser stále pracují na tom, aby se tento proces, který je v tuto chvíli pravděpodobně jediný svého druhu, stal praktickým pro každodenní použití. Pokud se jim to podaří, pak by získané údaje o objemu každé zásilky mohly být v budoucnu předávány inteligentním algoritmům.

Ty by mohly například pomáhat řidičům a zaměstnancům v tranzitním terminálu s nakládkou a plánováním trasy a mohly by také dále zvýšit využití kapacity výměnných nástaveb, návěsů a rozvozových vozidel na poslední míli. Výsledkem by bylo snížení počtu přepravních kilometrů a tím i snížení emisí oxidu uhličitého.

2D kódy a umělá inteligence

Technologický základ všech inovací v terminálu @ILO tvoří datové maticové kódy na horní straně každého balení, které slouží jako identifikátor, a několik stovek optických snímacích jednotek v oblasti stropu snímajících celou plochu terminálu. Vzhledem k tomu, že typickým tranzitním terminálem společnosti Dachser projde denně na tisíc palet, každý systém evidence zásilek musí být jednoduchý a šetrný k životnímu prostředí. Testována byla i řešení založená na rádiovém přenosu, jako jsou RFID a BLE, ale ta nemohou splnit požadavky sběrné služby.

Základem digitálního dvojčete je software @ILO, který vyvinula laboratoř společnosti Dachser Enterprise Lab. Nové vlastní algoritmy založené na umělé inteligenci interpretují data, která optické skenovací jednotky zachycují každou vteřinu; mohou tak zajistit automatickou identifikaci, lokalizaci a měření všech zásilek v reálném čase. Výška i poloha každé skenovací jednotky jsou pevně dané a systému přesně známé. To mu v kombinaci se standardizovanými 2D kódy datové matice umožňuje vypočítat výšku zásilky. Provádí to porovnáním známé referenční velikosti každého datového maticového kódu s velikostí kódu v pixelech na dané zásilce, jak ji určil optický skener; velikost pixelů se liší v závislosti na výšce zásilky. Zjednodušeně řečeno, výška se určuje podle Pythagorovy věty. Délka a šířka zásilky se určuje pomocí přístupu @ILO ke zpracování obrazu vyvinutého na základě umělých neuronových sítí.

Automatizované vyzvedávání zásilek na dopravníku

Další novinkou je automatické „párování“ pozemních přepravníků a zásilek. Systém @ILO automaticky rozpozná, kdy pozemní dopravník vyzvedne paletu; poté v reálném čase přenáší informace o každé zásilce pomocí připojení WiFi a protokolu MQTT. Tato data pak lze bez dalšího zpracování okamžitě zobrazit například na displejích.

Jedná se o další funkci, která zkracuje procesní časy a přepracovává zavedené procesy tranzitních terminálů. Z technického hlediska jsou základem orientační informace obsažené ve 2D kódu a známý montážní bod kódu na každém pozemním přepravníku: kódy jsou připevněny na horní části vozíků v definované orientaci tak, aby byly čitelné a ukazovaly ve směru jízdy. Čtečka 2D kódů vypočítává aktuální polohu a orientaci vozíku vzhledem k oblasti snímku a informace okamžitě přenáší.

Jakmile je detekována datová matice vozíku, systém může na základě kódu a orientace vozíku určit relativní směr jeho vidlic. Software pak v tomto směru definuje obdélník s pevně danou velikostí jako oblast vyzvednutí zásilky. Jakmile se v této oblasti pro vyzvednutí zásilky nachází kód datové matice zásilky (SSCC), zásilka je zaregistrována jako vozíkem vyzvednutá. Informace týkající se takové zásilky jsou načteny prostřednictvím softwarového rozhraní (REST API) a zobrazeny řidiči.

Úzká spolupráce s vědci

Odborníci na logistiku ze společnosti Dachser spolupracovali s týmem vědců z Frauenhoferova institutu na digitálním dvojčeti a terminálu budoucnosti společnosti Dachser více než čtyři roky. Díky jejich znalostem, nápadům a nadšení se internet věcí a vize Logistiky 4.0 staly realitou i v segmentu sběrné služby.

„Prvotní testy už jasně ukázaly praktické výhody terminálu @ILO,“ vysvětluje Alexander Tonn, COO Road Logistics skupiny Dachser, a dodává, „systém šetří našim zaměstnancům drahocenný čas a umožňuje jim organizovat procesy ve skladu ještě efektivněji. Také nakládka a odjezd vozidel z terminálu je pro řidiče daleko méně stresující. To všechno má potenciál přinést do sběrné služby inovaci nové úrovně.“

Související