Rok 2022 zakončila skupina Kion Group s vysokým objemem přijatých zakázek v náročném makroekonomickém a geopolitickém prostředí. Globální intralogistická skupina zaznamenala ve srovnání s předchozím rokem růst obratu, včetně jednoznačně pozitivních měnových efektů.

Prudce rostoucí náklady na materiál, energii a logistiku spolu s pokračujícími výpadky dodavatelského řetězce měly v loňském roce významný dopad na oba provozní segmenty, což se projevilo v poklesu očištěného EBIT a v jasně negativním volném cash flow skupiny.

„V roce 2022 jsme čelili velkému množství výzev. Z toho důvodu se zaměřujeme na systematickou implementaci mnoha opatření, která jsme zavedli k posílení naší odolnosti a ziskovosti,“ říká Rob Smith, generální ředitel Kion Group. „Jsme již v mnohem agilnější a odolnější pozici, než jsme byli loni. Náš inovační kanál je plný a investujeme do našich závodů po celém světě. Kromě toho zůstávají hnací síly globálního růstu v Kion Group, jako je digitalizace, automatizace a alternativní energetické systémy, nedotčeny. Proto se na letošní rok díváme s optimismem."

S 11,708 miliardami eur se objem přijatých zakázek skupiny Kion Group dostal na 6,2 procenta hodnoty předchozího roku, která byla rekordní (12,482 miliardy eur), a to i přes znatelný pokles poptávky. Na objem přijatých zakázek měly pozitivní vliv měnové efekty – celkem 391,2 milionu eur.

Související

Segment Industrial Trucks & Services zvýšil ve sledovaném období objem přijatých zakázek o 3,2 procenta na 8,426 miliardy eur (v předchozím roce 8,166 miliardy eur) a těžil také z přesunu objednávek v důsledku delších dodacích lhůt. Celkově byla ve všech prodejních regionech překročena čísla předchozího roku. V druhé polovině roku 2022 úpravy cen nových průmyslových vozíků téměř vyrovnaly výrazný pokles počtu objednávek z hlediska hodnoty příjmu objednávek. Významně velký podíl na nárůstu zakázek měl rychle rostoucí obchod se službami.

Dosažení vysokých počtů objednaných kusů v předchozím roce však nebylo možné (- 0,4 procenta), s ohledem na data ze segmentu nových průmyslových vozíků s 268 200 objednanými kusy.

V segmentu Supply Chain Solutions došlo ke zpomalení investic zákazníků, zejména v sektoru e-commerce, což vedlo k výraznému poklesu objemu přijatých zakázek o 22,3 procenta na 3,362 miliardy eur (v předchozím roce 4,329 miliardy eur). Tento pokles nových obchodů, který zasáhl jak regiony Severní Amerika, tak regiony EMEA, byl do určité míry kompenzován povzbudivým nárůstem objednávek v oblasti servisu.

Ve druhé polovině roku 2022 se objem rozpracovaných zakázek Kion Group zvýšil k rozvahovému dni o 6,3 procenta na 7,078 miliardy eur.

Obrat skupiny přesáhl hodnotu předchozího roku (10,294 miliardy eur) o 8,2 procenta, v celkové výši 11,136 miliardy eur. Přispěly k tomu oba provozní segmenty, které těžily především z vysokého objemu přijatých zakázek z předchozího roku a ze silného výkonu obchodu se službami. Měnové efekty měly pozitivní dopad v celkové výši 406,3 milionů eur.

Celkový obrat v segmentu Industrial Trucks & Services vzrostl o 12,9 procenta na hodnotu 7,356 miliardy eur (v předcházejícím roce 6,514 miliardy eur). Ve druhé polovině roku skupina výrazně pokročila v dodávkách průmyslových vozíků, a to především díky lepší dostupnosti dílů od dodavatelů. Loňské zvýšení cen zatím na výnosy segmentu nemělo významný dopad, protože výnosy byly založeny především na objednávkách přijatých před úpravou cen. K nárůstu výnosů významně přispěla oblast služeb, a to především prostřednictvím rostoucích poprodejních služeb a pronájmu.

V segmentu Supply Chain Solutions dosáhly celkové tržby 3,807 miliardy eur, především díky pozitivním měnovým vlivům, se zvýšením o 0,3 procenta oproti srovnatelné úrovni předchozího roku (3,796 miliardy eur). Tržby z podnikání v oblasti služeb zaznamenaly významný růst, který kompenzoval pokles dlouhodobé projektové oblasti.

Očištěný EBIT Kion Group klesl na 292,4 milionu eur, což je výrazně pod srovnatelnou hodnotou z roku 2021 (841,8 milionu eur), v důsledku výrazného zvýšení nákladů a narušení dodavatelského řetězce. Očištěná EBIT marže Kion Group dosáhla pouze 2,6 procenta (v předchozím roce 8,2 procenta).

Očištěný EBIT v segmentu Industrial Trucks & Services se výrazně snížil na 420,5 milionu eur (v předchozím roce 536,0 milionu eur). Očištěná marže EBIT klesla ve vykazovaném období na 5,7 procenta (v předchozím roce: 8,2 procenta). Pozitivní dopady na výnosy z růstu tržeb byly kompenzovány rozsáhlými negativními dopady výrazného nárůstu nákladů na materiál, energie a logistiku a také neefektivitou výroby způsobenou nedostatečnou dostupností materiálu ve výrobě. Přestože zvýšení nákladů bylo omezeno provozními protiopatřeními, hrubá marže segmentu ve vykazovaném období prudce klesla. Rostoucí výrobní náklady mohly být kompenzovány pouze okrajově zvýšením ceníkových cen ve vykazovaném období, protože z přijatých zakázek byly zpracovány hlavně objednávky zákazníků obdržené před úpravou cen.

Očištěný EBIT v segmentu Supply Chain Solutions klesl na -45,6 milionu eur a byl tak výrazně nižší než v předchozím roce (409,5 milionu eur). V souladu s tím se očištěná marže EBIT výrazně snížila na -1,2 procenta (v přechozím roce 10,8 procenta). V průběhu roku narušení dodavatelského řetězce stále více omezovalo dostupnost důležitých součástí na projektových místech, což vedlo ke zpožděním projektů, a tím k vnitřní neefektivitě, kterou ještě zhoršil nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Severní Americe. Na zákazníky mohla být přenesena pouze malá část obrovských nárůstů nákladů souvisejících s projekty. Od druhého čtvrtletí roku 2022 byla zahájena protiopatření na operativní úrovni, jako jsou mimo jiné upravené doložky o úpravě cen v nových smlouvách, významná zlepšení v procesech projektového řízení a rozšířená dodavatelská základna.

Ve srovnání s předchozím rokem došlo k výraznému poklesu čistého zisku na 105,8 milionu eur (předchozí rok 568,0 milionů eur). Čistý zisk skupiny snížily kromě provozních zisků také negativní mimořádné vlivy z ruského podnikání v segmentu Industrial Trucks & Services, který má být prodán, a ze zrušení ruského podnikání v segmentu Supply Chain Solutions celkem o 36,8 milionu eur.

Výsledkem je, že při zhruba srovnatelném počtu akcií klesl základní zisk na akcii na 0,75 eur (v přecházejícím roce to bylo 4,34 eur). Kion Group navrhne na výroční valné hromadě v roce 2023 vyplatit dividendu ve výši 0,19 eur (v přecházejícím roce 1,50 eur) na akcii.

S minus 715,6 miliony eur (v předchozím roce 543,8 milionů eur) bylo volné cash flow výrazně nižší. Kromě poklesu zisků se negativně projevil výrazný nárůst čistého pracovního kapitálu oproti předchozímu roku.

Globální ekonomika v útlumu

Pokračující válka na Ukrajině, globální inflace a související zvýšení úrokových sazeb, stejně jako rychlé šíření koronaviru v Číně, to vše mělo negativní dopad na globální ekonomiku v roce 2022. Celosvětová poptávka po průmyslových vozících v průběhu roku neustále klesala v důsledku všeobecných ekonomických podmínek. Zatímco v prvním čtvrtletí byly počty objednávek stále nad úrovní předchozího roku, ve zbytku roku se dynamika výrazně zpomalila. Ve sledovaném období 2022 budou globální počty objednávek na trhu pravděpodobně nižší než ve srovnatelném období předchozího roku – zejména v regionu EMEA.

Podle Kion Group a na základě výzkumného institutu Interact Analysis ve sledovaném období 2022 celosvětový trh s řešeními dodavatelského řetězce opět překročil úroveň předchozího roku, a to navzdory obecným makroekonomickým nejistotám. Výrazný pokles ochoty poskytovatelů e-commerce investovat byl více než kompenzován vyššími objemy investic v jiných zákaznických segmentech. Všechny regiony (EMEA, Americas a APAC) zaznamenaly pozitivní růst trhu.

Co skupinu čeká letos

Celkově Kion Group věří, že je dobře připravena na budoucnost s ohledem na kroky, které podnikla pro posílení své odolnosti. V roce 2023 očekává zvýšení výnosů a výrazné zlepšení jak očištěného EBIT, tak návratnosti vloženého kapitálu (ROCE). V důsledku toho očekává, že volné cash flow se pohodlně dostane do kladných hodnot. Výše uvedená tržní a geopolitická rizika však nadále vytvářejí nejistotu ohledně obchodní výkonnosti skupiny a jejích provozních segmentů.

V roce 2022 Kion Group podnikla rozhodující kroky v obou provozních segmentech, aby posílila dlouhodobou odolnost svého obchodního modelu. Očekává se, že kroky podniknuté ke strukturování smluv způsobem, který umožňuje úpravy cen a řízení rizik, spolu s opatřeními určenými ke zlepšení procesů v oblasti nákupu, výroby a projektového řízení, budou mít vliv na hrubé marže již v roce 2023.

Očekávaný růst obratu v segmentu Industrial Trucks & Services bude oslabením trhu ovlivněn pouze částečně, protože z roku 2022 existuje stále velmi vysoký objem rozpracovaných zakázek. Pravděpodobně nižší poptávka po nových obchodech by měla segmentu poskytnout příležitost zkrátit dodací lhůty v průběhu roku a snížit zbývající zásoby nedokončených průmyslových vozíků. Obrat a hrubá marže z nových obchodů budou těžit ze zvýšení katalogových cen, které bylo zavedeno v roce 2022 v reakci na růst výrobních nákladů. Segment postupně řeší své rozpracované zakázky, což znamená, že většina těchto pozitivních cenových efektů se projeví až v druhé polovině roku. Vzhledem k predikci zlepšení dostupnosti materiálů by segment měl zaznamenat meziroční růst tržeb z nových obchodů. V oblasti služeb poskytuje vysoký počet průmyslových vozíků v provozu po celém světě pevné základy pro malý nárůst příjmů. Kion Group očekává, že očištěný EBIT segmentu Industrial Trucks & Services se výrazně zlepší, zejména díky pozitivním cenovým efektům a předpokladu, že výrobní náklady na nové obchody zůstanou do značné míry stabilní.

V segmentu Supply Chain Solutions je kladen důraz na pokračující posilování provozní odolnosti strukturováním smluv způsobem, který minimalizuje rizika, a na zlepšování procesů v oblasti nákupu, dodávky projektů a projektového řízení. Portfolio integrovaných automatizačních a softwarových řešení se systematicky zdokonaluje a poskytuje základ pro stabilní úroveň podnikání v klíčových obchodních odvětvích (běžné zboží, textil, potraviny a nápoje a maloobchod s potravinami).

Nicméně se předpokládá, že příjmy, které segment získává z projektového podnikání (obchodní řešení), prudce klesnou, v neposlední řadě proto, že ze strany poskytovatelů e-commerce bude pravděpodobně menší objem investic. Další růst výnosů se naopak očekává v oblasti služeb s vysokou marží. Očekává se, že hrubá marže se zlepší díky vyššímu podílu nových smluv se zákazníky, které obsahují adekvátní doložky o úpravě cen, a díky probíhajícím krokům k optimalizaci procesů projektového řízení. Očekává se, že upravený EBIT segmentu Supply Chain Solutions prudce vzroste, a to především díky lepší hrubé marži v projektovém byznysu (obchodní řešení).

Pro řízení Kion Group byly od finančního roku 2023 definovány jako klíčové ukazatele výkonnosti obrat, očištěný EBIT, volné cash flow a návratnost vloženého kapitálu (ROCE). Proto ve výhledu již není zahrnut objem přijatých zakázek.

Výkonná rada očekává, že klíčové ukazatele výkonnosti Kion Group a jejích provozních segmentů budou v roce 2023 na následujících minimálních úrovních:

 

Výhled 2023

 

 

KION Group

 

Industrial Trucks & Services

 

Supply Chain Solutions

 

 

2022

 

Výhled 2023

 

2022

 

Výhled 2023

 

2022

 

Výhled 2023

Obrat1

 

11,1 miliardy eur

 

minimum
11,0 miliardy eur

 

7,4 miliard eur

 

minimum
7,8 miliardy eur

 

3,8 miliardy eur

 

minimum
3,2 miliardy eur

Očištěný EBIT1

 

292,4 milionů eur

 

minimum
550 milionů eur

 

420,5 milionů eur

 

minimum
600 milionů eur

 

-45,6 milionů eur

 

minimum
65 milionů eur

Volné cash flow

 

-715,6 milionů eur

 

minimum
500 milionů eur

 

 

 

 

ROCE

 

2,9 %

 

minimum
5,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zveřejnění pro segmenty Industrial Trucks & Services a Supply Chain Solutions zahrnují také vnitroskupinové výnosy napříč segmenty a dopady na EBIT

 

Údaje KION Group za finanční rok 2022 a za čtvrté čtvrtletí končící 31. prosince 2022

2022

2021

Rozdíl

Q4/2022

Q4/2021

Rozdíl

11 707,6

8 425,6
3 361,9

12 481,6

8 166,3
4 329,4

-6,2 %

3,2 %
-22,3 %

2 535,6

1 693,5
882,3

3 492,6

2 435,2
1 061,9

-27,4 %

30,5 %
-16,9 %

11 135,6

7 356,1

3 806,9

10 294,3

6 514,0

3 796,2

8,2 %

 

12,9 %

0,3 %

2 892,5

2 067,8

836,5

2 760,6

 

1 764,2

1 001,9

4,8 %

 

17,2 %

-16,5 %

7 077,8

 

3 817,6
3 327,5

6 658,5

 

2 877,8
3 792,2

6,3 %

 

32,7 %

-12,3 %

 

 

 

292,4

 

420,5

-45,6

841,8

 

536,0

409,5

-65,3 %

 

-21,6 %

< -100,0 %

81,8

 

120,0

-13,4

150,8

 

112,9

73,0

 -45,8 %

 

6,3%

< -100,0 %

2,6 %

 

5,7 %

-1,2 %

8,2 %

 

8,2 %

10,8 %

-

 

-

-

2,8 %

 

5,8 %

-1,6 %

5,5 %

 

6,4 %

7,3 %

-

 

-

-

105,8

568,0

-81,4 %

38,9

137,2

-71,6 %

-715,6

543,8

< -100,0 %

256,3

409,1

-37,4 %

0,75

4,34

-82,8 %

0,27

1,08

-75,4 %

41,149

39,602

3.9%

 

 

 

[1] Hodnota k závěrečnému datu 31. 12. 2022
[2] Upraveno o vlivy alokací kupní ceny a o jednorázové položky
[3] Volné cash flow je definováno jako cash flow z probíhajícího podnikání plus cash flow z investiční činnosti
[4] Počet ekvivalentu plného pracovního úvazku k 31. 12. 2022

 

Související