Na stávající trati bude provedena sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž stávajícího a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje také úpravy mostů a propustků a stávajícího zabezpečovacího zařízení. Rekonstruovaný úsek bude elektrifikován stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV.

Rekonstrukcí stávající trati dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h, zvýšení únosnosti pražcového podloží tratě a umělých staveb a ke zlepšení prostorové průchodnosti. Zvýšení propustnosti rekonstruovaného úseku trati bude dosaženo i vybudováním nové výhybny. Instaluje se také nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání trati.

Jedním z cílů celé stavby je i vytvoření podmínek pro kapacitní napojení trati na průmyslovou zónu u letiště v Mošnově. Předpokládá se, že vlečka v průmyslové zóně bude napojena na síť celostátních a regionálních drah prostřednictvím novostavby dráhy Sedlnice – Letiště Mošnov, přičemž stávající vlečka k letišti bude zrušena. Tím se uvolní území pro potřeby investorů v průmyslové zóně a zároveň odstraní stávající úrovňové křížení vlečky s komunikací II/464, která bude přivaděčem dálnice D47/D1. Průmyslová zóna v Mošnově se koncipuje jako multimodální logistické centrum s překládkou kontejnerů a návěsů pomocí portálových jeřábů.

Související