Jakým způsobem se ve společnosti Foxconn stavíte k logistice?

Ve Foxconnu chápeme logistiku jako kompletní supply chain. Naše koncepce je zaměřena na poskytování ucelených služeb od začátku až do konce. Založena je na systémovém řešení vybudovaném na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti s podporou sofistikovaných IT řešení.

Co všechno máte v roli manažera logistiky ve společnosti Foxconn na starosti?

Jsem součástí oddělení Supply Chain Managementu, které má na starosti všechny procesy, které svou podstatou výrobu podporují a zajišťují. Zodpovídám za chod celního oddělení a importní a exportní logistiky. Zabývám se tak logistikou jak vstupních komponent, tak i hotových výrobků.

Jak vypadá dodavatelský řetězec a zásobování výroby závodů v ČR?

Foxconn v Evropě zajišťuje smluvní zakázkovou výrobu pro nejvýznamnější společnosti v oblasti IT. Z této podstaty, tedy smluvní výroby, vyplývají i principy logistiky a logistických toků ve společnosti. Jednotlivé modely se samozřejmě liší v závislosti na nastavení podle požadavků zákazníka.

Obecně lze logistické toky ve společnosti rozdělit na vstupní logistiku, vnitropodnikovou logistiku a výstupní logistiku. Vstupní logistika v sobě zahrnuje nákup, přepravu, skladování a přípravu komponent pro výrobu, kdy rozsah našeho zapojení odpovídá požadavkům zákazníka. To znamená, že buď uvedený řetězec řídíme kompletně, či se na řízení podílíme se zákazníkem. Existují ale také případy, kdy je vše plně řízeno naším zákazníkem.

Vnitropodniková logistika již zahrnuje přípravu materiálu na výrobní linky a řídí veškeré pohyby komponentů a hotových výrobků ve vlastním výrobním závodě. Výstupní logistika následně řeší expedici hotových výrobků jejich konsolidaci a odeslání našim zákazníkům, popřípadě napřímo jejich partnerům v jednotlivých zemích regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Kolik skladů potřebujete pro zásobování výroby? Jaké mají tyto sklady parametry?

V současné chvíli využíváme pro své skladové operace zhruba 75 tisíc metrů čtverečních skladových ploch kategorie A v Kutné Hoře a Pardubicích prostřednictvím naší dceřiné logistické společnosti Global Logistics Solutions. Převážně se jedná o sklady s regálovým systémem, s úzkými uličkami a systémovými vozíky plně řízenými SAP WMS. V menší míře pak využíváme sklady se standardními uličkami a cross-dockové sklady s převahou operací přímo na podlahové ploše. Provozujeme také konsolidační a distribuční centrum pro hotové výrobky. Budoucnost vidíme jednoznačně ve vyšším využití skladů s úzkými uličkami a plně řízenými systémovými vozíky se stále výraznějším zaváděním automatizace do všech skladových operací. Velký důraz klademe na rozvoj logistických aktivit s přidanou hodnotou.

Jaké aktivity máte na mysli?

Chceme se soustředit například na tvoření zákaznických objednávek, tedy situaci, kdy je k produktu třeba něco přidat či je třeba spojit více produktů dohromady. Když si pak zákazník objedná různé komponenty, monitor a další příslušenství, tak může dostat kompletní objednávku již sestavenou. Dalšími službami s přidanou hodnotou mohou být instalace softwaru podle přání zákazníka, testy a kontroly či značení speciálními inventurními štítky anebo logem zákazníka. To jsou však služby, které si žádají především naši korporátní klienti.

Jaké konkrétní plány máte se zaváděním automatizace?

Automatizace procesů je oblastí, které se v současnosti hodně věnujeme. V rámci jednoho logistického provozu například uvažujeme o využití robotů pro depaletizaci, rozdělování zboží na jednotlivé výrobní linky a po dokončení výroby opět ke složení hotových produktů na paletu. Co se týká automatizace skladů, dosud ji nevyužíváme, protože pro naše provozy se nám zatím nejeví jako dostatečně efektivní. Ve chvíli, kdy zhodnotíme, že nasazení automatizace má smysl, určitě se do něj pustíme.

Jakým způsobem funguje doplňování zásob dílů nutných pro výrobu?

Zásobování funguje na principu VMI (Vendor Managed Inventory - pozn. red.), tedy zásob řízených dodavatelem. Díly jsou až do odvolávky z naší strany ve vlastnictví dodavatele, který na základě informací o spotřebě materiálu a skladových zásob vždy dodá potřebné množství do našich skladů. Část dílů je ale také dodávána rovnou do výroby.

Odkud jsou vaši dodavatelé a jakým způsobem se sem díly dopravují?

Složení našich dodavatelů je velmi pestré a zahrnuje v podstatě všechny kontinenty. Díly na výrobu hotových výrobků dopravujeme všemi dostupnými typy přeprav, tedy námořní, leteckou, železniční a silniční. Některé komponenty ale vyrábíme přímo u nás, což je z ekonomického i ekologického hlediska efektivnější.

Jaký typ dopravy ve vašem případě převládá?

Převládá námořní doprava a začíná se prosazovat i ta železniční, přesněji řečeno kombinovaná. Nárůst přepravy po železnici je docela markantní, ale námořní doprava je z hlediska objemu stále zdaleka největší.

Chystáte se v budoucnosti výrazně více využívat železnici?

Je to jen jedna z variant. Pro nás je důležité využívat všech dostupných prostředků. Námořní přeprava dílů z Asie s překládkou na kamion trvá přibližně šest týdnů. Doprava po železnici je sice o tři až čtyři týdny rychlejší, je ale také podstatně dražší. Železniční doprava je ideální ve chvíli, kdy dojde k nějaké změně v předpovědi. Díky rychlosti tak můžeme na nečekané situace mnohem pružněji reagovat.

Jakými prostředky komunikujete se svými dodavateli?

Pro kooperaci mezi námi a dodavateli využíváme vlastní systém Vendor web, kterým například procházejí informace o tom, kolik materiálu potřebujeme, jaký objem materiálu a kdy přesně dodavatelé dovezou či jaký materiál je právě na cestě. Tento nástroj využívají všichni naši dodavatelé, díky čemuž můžeme efektivně řídit celý dodavatelský řetězec.

Sledujete pohyb materiálu a hotových výrobků?

Při výrobě elektroniky dochází na každém kroku procesu k preciznímu sledování a on-line přehledu o těchto pohybech. Materiál i hotové výrobky po celou dobu sledujeme pomocí ERP systému SAP, do kterého jsme integrovali interně vyvinutý shop floor systém, tedy systém na sledování jednotlivých procesních kroků v rámci výroby.

Proč jste se rozhodli integrovat shop floor systém do SAPu?

Hlavním cílem byla eliminace problémů se zpožděním či ztrátou dat, které vycházely z nutnosti komunikace dvou různých systémů. To bylo integrací odstraněno, veškeré funkce byly zachovány a systém je více robustní. Zároveň nám poskytuje mnohem více údajů, které byly dříve izolované. Dnes víme nejen to, že jednotka prošla nějakým systémovým krokem, ale navíc i kdo na konkrétním procesu pracoval a kdo se na něm podílel. Díky propojení koncových zařízení se systémem například dokážeme zjistit efektivitu všech operátorů. Systém nám tak pomáhá i v rozhodovací úrovni, protože nám dává zpětnou vazbu o výsledcích.

Jakými dalšími způsoby můžete s těmito daty pracovat?

Tato data pomáhají především v operativním řízení, například v plánování využití lidských zdrojů anebo nakládkových oken. Díky zpracování dat je ale možné se především dívat do budoucna a pružněji reagovat. Systémy jsou dnes schopné na základě sesbíraných dat nejen vyhodnotit, co se stalo a v jakém procesu se stala chyba, ale dokážou i modelovat a takzvaně se dívají do budoucnosti.

Byla integrace shop floor systému velkou investicí?

Máme velice silný IT tým, takže nové lidi jsme nabírat nemuseli, ale investovali jsme do vývoje. Tato investice se nám ale mnohonásobně vrací. Nové řešení nám poskytuje daleko větší množství informací, dosledovatelnost je díky němu na mnohem vyšší úrovni.

Na jakých dalších projektech váš IT tým pracuje?

Jedním z našich strategických záměrů je vytvořit vlastní systém pro řízení přeprav TMS, protože nám standardně nabízené produkty nevyhovují. Potřebujeme především propracované funkce vytváření a optimalizace logistických a návozových tras s doplněním informací o konsolidaci zboží pro jednotlivé trasy a co nejefektivnějšího rozložení do jednotlivých vozidel. Zároveň by systém měl umět zprostředkovat veškerou komunikaci s dopravcem. Snažíme se vývoj uchopit z komplexního pohledu tak, aby systém řídil nejen procesy týkající se přepravy, ale i kroky, které přepravě předcházejí. Primárně se s vývojem TMS soustřeďujeme na oblast expedice a outboundu. V momentě, kdy budou tyto procesy fungovat, se pokusíme zavést tento systém i na stranu inboundu.

Jaká jsou z hlediska logistiky specifika segmentu výroby elektroniky?

Specifický je tento obor v tom, že od chvíle, kdy dostaneme objednávku, po čas expedice ze závodu, uběhne maximálně 72 hodin. Zákazníci nám zasílají zakázky několikrát denně a my je musíme v krátkém čase zpracovat, výsledné výrobky otestovat a expedovat.

Jakým způsobem realizujete expedici?

Expedici hotových výrobků, jejich konsolidaci a odeslání našim zákazníkům popřípadě napřímo jejich partnerům v jednotlivých zemích celého EMEA regionu řídí oddělení Exportní logistiky. Expedice je dnes ovlivněna požadavky zákazníků na optimalizaci a konsolidaci zakázek na úrovni koncového uživatele. Pro tyto účely máme tři kilometry od pardubického závodu centrální distribuční centrum, kde zakázky konsolidujeme a během několika hodin odesíláme koncovým zákazníkům. Samotnou dopravu realizují smluvní dopravci našeho zákazníka, se kterými jsme pouze v operačním kontaktu.

Jak velký objem výrobků se expeduje z českých závodů?

Foxconn je co do hodnoty zboží největším exportérem Pardubického kraje a druhým největším exportérem v celé České republice. Ze závodu v Pardubicích denně odjíždí 50 až 100 velkých nákladních vozů, v Kutné Hoře se objem pohybuje okolo 30 až 50 kamionů denně.

Podle zpráv z minulého roku plánuje Foxconn investovat v České republice 2,5 miliardy korun. Jak se tato investice projeví na logistice?

V tuto chvíli jsme ve fázi plánování, tudíž nemohu k projektu říci žádné podrobnosti. Efektivní logistika je důležitá v jakémkoliv odvětví a výroba elektroniky v tomto případě samozřejmě není žádnou výjimkou. Logistika hraje klíčovou roli úspěchu společnosti, ale především jejího zákazníka. Z tohoto pohledu je tak velmi pravděpodobné, že se plánovaná investice dotkne i logistiky.

Radim Ždímal 

Radim Ždímal

Vystudoval obor ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice. Působil mimo jiné jako vedoucí pobočky logistické společnosti Ewals Cargo Care v Pardubicích. V roce 2008 se stal součástí divize Supply Chain Management ve společnosti Foxconn CZ. Vedl například projekt vytvoření a následného řízení Logistického a servisního centra Foxconn CZ, jehož cílem byla centralizace všech exportních aktivit společnosti v České republice. Od roku 2011 je zodpovědný také za celní oddělení a importní logistiku.

Foto: Foxconn CZ

Související