Celková disponibilní alokace v rámci první výzvy u tohoto programu bude 90 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až třiceti procent ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé přepravních jednotek. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 14. února a od 28. února mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je letošní 15. květen.

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku - nových přepravních jednotek schválených pro kombinovanou dopravu, a to:

  • intermodálních návěsů;
  • výměnných nástaveb;
  • vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);
  • speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu www.OPD.cz v sekci výzev. Přímý odkaz na dokumentaci výzvy: http://www.opd.cz/stranka/vyzva-73

 

 

Související