Celkem bude v rámci této druhé výzvy přiděleno 90 milionů korun (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 30 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Podpora je určena pro vlastníky či provozovatele přepravních jednotek. Žádost o podporu bude zpřístupněna v rámci informačního systému IS KP14+ od 11. 10. 2019 a od 25. 10. 2019 lze předkládat vlastní žádosti. Konečný termín je 10. 1. 2020.

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku – nových přepravních jednotek schválených pro kontinentální kombinovanou dopravu, a to:

a) intermodálních návěsů;

b) výměnných nástaveb;

c) vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);

d) speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu www.OPD.cz v sekci výzev.

Dokumentace výzvy je k dispozici na adrese http://www.opd.cz/stranka/vyzva-74.

Související