Smlouva o úschově se používá i podpůrně, mimo jiné v těch případech, kdy nedošlo k odebrání (odvozu) věci (movitého díla) kupujícím (objednatelem), a to i kdyby byl již pro předmět plnění sepsán zápis o převzetí. Použití je však široké a přichází v úvahu i při neodebrání zásilky u provádění přeprav.

Pod nadpisem Závazky ze schovacích smluv upravuje občanský zákoník (OZ) úschovu v ustanoveních § 2402 − § 2414 a skladování v § 2415 − 2429. O této tematice pojednáváme v následujících řádcích (s výjimkou ustanovení § 2409 − 2414, která jsou věnována úschově cenného papíru).

Důvodová zpráva, která byla vytvořena k OZ, k ustanovením § 2402 − 2408 uvedla, že se vychází z úpravy dřívějšího občanského zákoníku a z vládní osnovy československého občanského zákoníku z roku 1937 s přihlédnutím ke standardním evropským úpravám.

Úschova zdarma

Jestliže není ve smlouvě ujednáno, zda schovatel opatruje věci za úplatu, nebo bezúplatně, jde o smlouvu bezúplatnou.

Odděleně

Skladovatel je povinen uložit věc odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že jde o věci ukladatele.

K ustanovením § 2415 − 2429 důvodová zpráva sdělila, že u smlouvy o skladování byl předlohou text obchodního zákoníku.

ÚSCHOVA
K základnímu ustanovení

Základní ustanovení tohoto smluvního typu určuje, že smlouvou o úschově se schovatel zavazuje převzít věc, aby ji pro uschovatele opatroval. Ve smlouvě lze ujednat, že schovatel může věc odevzdat do úschovy dalšímu schovateli.

Na rozdíl od dřívější úpravy obchodněprávní smlouvy o uložení věci nemusí (ale může) mít schovatel při vzniku smlouvy věc již u sebe.

Jestliže není ve smlouvě ujednáno, zda schovatel opatruje věci za úplatu, nebo bezúplatně, jde o smlouvu bezúplatnou. Jinak by tomu bylo, pokud by úplata plynula ze zvyklostí, popř. z předchozího styku stran nebo z předmětu činnosti schovatele.

Podpůrná použití

Poslední ustanovení obecné úpravy tohoto smluvního typu (§ 2408) vyjadřuje, že ustanovení o úschově se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona opatrovat věc pro jiného. Podpůrná použití přichází tedy v úvahu v těch případech, kdy nedošlo k odebrání (odvozu) věci (movitého díla) kupujícím (objednatelem), a to i když by byl již pro předmět plnění sepsán zápis o převzetí.

Použití je však značně širší a může mimo jiné přicházet v úvahu i při neodebrání zásilky u provádění přeprav.

Úplata, náklady a náhrada škody

Uschovatel nahradí schovateli nezbytné náklady, které na věc při jejím opatrování vynaložil. Je ovšem možno dohodnout i úhradu nákladů jiných.

Schovatel opatruje převzatou věc, jak bylo ujednáno, tak pečlivě, jak to odpovídá povaze věci a jeho možnostem, aby na věci nevznikla škoda, a po uplynutí doby úschovy věc uschovateli vrátí (spolu s tím, co k ní přibylo, pokud se tak stalo).

Pokud by opatrování věci vyžadovalo zvláštních opatření, je schovatel povinen je učinit, jestliže by to bylo dohodnuto ve smlouvě. Pojištění věci by též schovatel zajistil, pokud by to bylo smluvně ujednáno.

Právo na zaplacení úplaty, úhradu nákladů nebo na náhradu škody je třeba uplatnit včas. Neuplatní-li uschovatel právo na náhradu škody nebo neuplatní-li schovatel právo na zaplacení úplaty nebo nákladů do tří měsíců od vrácení věci, soud právo nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění.

Vydání a převzetí věci

Není-li ze smlouvy ani z okolností zřejmé, jak dlouho má být věc v úschově, může uschovatel kdykoli žádat vrácení věci a schovatel může věc kdykoli vrátit.

Jinak vydá opatrovanou věc schovatel uschovateli při uplynutí doby úschovy.

Je-li doba ujednána a požádá-li o to uschovatel, vrátí mu schovatel věc i před uplynutím ujednané doby úschovy. Sám nemá právo, při sjednání doby opatrování, vrátit věc dříve, ledaže ji nemůže pro nepředvídatelnou okolnost bezpečně nebo bez vlastní škody opatrovat.

Jak je zřejmé, právní úprava smlouvy o úschově je koncipována stručně. Úpravu dalších otázek je třeba dohodnout v dané smlouvě.

SKLADOVÁNÍ
K základnímu ustanovení

Smlouvou o skladování se podle základního ustanovení skladovatel zavazuje převzít věc tak, aby ji uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to skladné.

Jestliže ve smlouvě není uvedeno, zda věc se má opatrovat za úplatu, nebo bezplatně, a opatrování věci je předmětem podnikání skladovatele, má se za to, že strany uzavřely smlouvu o skladování.

Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou:

− určení věci ke skladování;
− skladovatelův závazek k převzetí věci, uložení a opatrování;
− ukladatelův závazek k úhradě skladného.

Předá-li ukladatel věc skladovateli, skladovatel věc převezme a její převzetí ukladateli v písemné formě potvrdí.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.