Jak známo, odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční dopravě je upravena v Úmluvě CMR, kde je její obsah uveden v kapitole IV, zejména v čl. 17, z něhož jsou níže citovány tři odstavce:

1. Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty.

2. Dopravce je zproštěn této odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným příkazem oprávněného, který nebyl vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.

V řadě soudních rozhodnutí je zastáván názor, že není třeba po dopravci požadovat, aby prokázal existenci nějaké zvláštní skutečnosti nebo okolnosti zbavující ho odpovědnosti.

Dopravce, který se svým odesílatelem nekomunikuje, resp. komunikuje pozdě, nepravdivě, či některé skutečnosti zamlčuje, nemůže při případném soudním projednávání počítat s dobrými výsledky.

5. Neodpovídá-li dopravce podle tohoto článku za některé z okolností, které způsobily škodu, odpovídá do té míry, v jaké okolnosti, za něž podle tohoto článku odpovídá, přispěly ke škodě.

Ustanovení kapitoly IV Úmluvy CMR patří k nejvýznamnějším a také k těm nejčastěji diskutovaným.

Úvodem uveďme, že pro to, aby se uplatnila odpovědnost dopravce, musí ke ztrátě (do rámce ztráty a poškození zásilky patří také její zničení, které se v této souvislosti považuje za její "kompletní"− tj. celkové, 100% poškození) nebo poškození zásilky/nákladu dojít během přepravy.

Na okraj zde poznamenejme, že mimo škody ze ztráty zásilky a z jejího poškození odpovídá dopravce podle Úmluvy CMR za škodu na majetku jen výjimečně, a sice za překročení dodací lhůty podle čl. 17 odst. 1 (a za vinu opomenutí vyinkasovat dobírku, podle čl. 21).

Čl. 17 a násl. Úmluvy CMR upravují odpovědnost dopravce jen tehdy, pokud se jedná o ztrátu nebo poškození zásilky/nákladu a o překročení dodací lhůty. Avšak tato ustanovení neobsahují žádnou finální úpravu o tom, že dopravce neodpovídá za jiná porušení přepravní smlouvy.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.