Kuehne+Nagel je významným hráčem v námořní spedici a logistice. Jak hodnotíte aktuální situaci v námořních přepravách Asie-Evropa? Kde jsou kořeny problémů s oběhem kontejnerů či s přeplněnými přístavy?

Na počátku pandemie covidu-19 mnoho společností omezilo svůj provoz, což samozřejmě ovlivnilo i aktivity rejdařů a přístavního personálu. Po částečném uvolnění restrikcí došlo k nárůstu poptávky po kontejnerech, která výrazně převýšila nabídku a zároveň přeplnila přístavy po celém světě. Tím se dále oběh kontejnerů zpomalil.

Lze ze současného stavu obviňovat pouze covidovou pandemii?

Pandemie je hlavní příčinou, následovaly však další nepříznivé události, jako bylo například uvíznutí lodě Ever Given v Suezském průplavu nebo vznik lokálního ohniska pandemie v čínském přístavu Jen-tchien. Došlo také ke změně nákupního chování spotřebitelů, což vedlo k obrovskému růstu poptávky ze strany e-commerce společností. Z toho samozřejmě plynul mimořádný tlak na přepravní kapacity.

Jak se z vašeho pohledu změnily toky zboží ve světě?

Toky zboží se zatím výrazně nezměnily. Ke změnám došlo zejména ve struktuře poptávky, na což se váže již zmiňovaný nedostatek přepravních kapacit.

30 tun

emisí oxidu uhličitého ušetřila Kuehne+Nagel přechodem na rozložitelnou fólii, kterou jsou obalovány palety, a to prozatím pouze na jednom trhu. Opatření zavede globálně.

Jak se bude podle vás v této oblasti situace v příštích měsících vyvíjet? Na co se mají firmy připravit?

Podle dostupných informací a predikcí to vypadá, že bude nedostatek kapacit nadále přetrvávat. Dá se očekávat, že zlepšování bude jen postupné. V tomto ohledu jsme rádi, že Kuehne+Nagel patří mezi špičku v námořní přepravě, což nám zaručuje rezervované kapacity u většiny předních rejdařů. Máme díky tomu možnost vycházet co nejvíce vstříc potřebám našich zákazníků.

Jak z pohledu velké spediční firmy hodnotíte situaci v letecké přepravě zboží?

Hlavní změnou ve srovnání s obdobím před pandemií je to, že nákladní kapacita osobních letů zůstává minimální, protože většina mezikontinentálních osobních letů byla omezena. Současně na trasách z Asie zaznamenáváme další zvyšování poptávky po letecké kapacitě ve snaze urychlit dodání zboží původně plánovaného pro námořní přepravu.

Miroslav Pudil
Generální ředitel lokální pobočky Kuehne+Nagel Miroslav Pudil
Generální ředitel lokální pobočky Kuehne+Nagel Miroslav Pudil
Foto: Libor Fojtík

Vystudoval obor podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ještě před tím začal pracovat v české pobočce logistické společnosti Kühne+Nagel, kde působí až do současnosti, celkem 30 let. Přes pozice v kamionové dopravě a sběrné službě se postupně vypracoval na ředitele pozemních přeprav v ČR a od začátku roku 2019 je generálním ředitelem Kuehne+Nagel ČR.

Nejnovější data o našich globálních výsledcích v prvním pololetí roku 2021 indikují významné navýšení objemů přepravy v rámci naší letecké divize − ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o 44procentní růst. Zaznamenali jsme také zvýšenou poptávku ze segmentů farmacie, zboží základní spotřeby a e-commerce.

Na kterých trasách narážíte na problémy při poptávání kapacity pro leteckou přepravu?

Problém se na obecné rovině netýká jednotlivých tras. Kapacity jsou omezené po celém světě a je úkolem poskytovatelů přepravních služeb najít řešení odpovídající této situaci. Konkrétně nám se celosvětově osvědčilo zaměření na specifická, zákazníkům na míru připravená řešení, jako je vhodná kombinace námořní a letecké přepravy.

Je více než půl roku po brexitu. Jak byste zhodnotil průběh odchodu Velké Británie z EU z hlediska logistiky a přepravy zboží? Jaké problémy jste řešili?

První týdny roku 2021 se nesly ve znamení nejistot spojených s brexitem, nicméně během krátké doby se vše ustálilo a v současné době již nepozorujeme žádné větší výkyvy. Pro jistotu jsme však posílili oddělení celní deklarace, abychom byli schopni absorbovat zvýšenou poptávku související s celními službami. Nyní je situace stabilní.

Nakolik brexit prodloužil přepravní doby mezi EU a Velkou Británií? Jak změnil ceny za přepravu? Je dnes pro odesílatele a příjemce na této relaci přeprava obtížnější?

První týdny se tranzitní čas prodlužoval, postupně se ale vše vrátilo na standardní úroveň. V cenách se brexit projevil pouze kosmeticky − s ohledem na nutnost celního odbavení. Co se obtížnosti procesů týče, s novinkou v podobě právě celního odbavení zákazníkům v plném rozsahu dokážeme pomoci. Zavedli jsme postupy, díky nimž se stává rychlou záležitostí.

Jaké jsou hlavní výzvy, s nimiž se bude spedice v nejbližší době potýkat?

Omezení v dodavatelském řetězci budou pokračovat. To se týká všech druhů přepravy i skladové logistiky a je důležité znovu poznamenat, že razantní růst e-commerce ještě zvyšuje tlak na kapacity. Dále se, zejména v České republice, potýkáme s nedostatkem kvalitních lidských zdrojů.

Pokud jde o lidskou práci, domníváte se, že v některých oblastech spedice či logistiky bude člověk vždy nezastupitelný?

V Kuehne+Nagel je pro nás i z hlediska budování dlouhodobých vztahů založených na důvěře důležitý osobní přístup ke každému ze zákazníků. Do rozvoje našich expertů proto neustále investujeme, aby byli i nadále pro zákazníky nezastupitelnými partnery, kteří plně rozumí jejich potřebám. Myslím si, že na této rovině žádná technologie člověka nenahradí.

A jak jsou na tom v současnosti železniční přepravy?

V posledních měsících jsme zaznamenali zejména zvýšenou poptávku po železniční trase z Číny do Evropy.

Osobní přístup i nové aplikace

Samozřejmým tématem dnešní doby je digitalizace. Co znamená tento pojem pro Kuehne+Nagel?

Je to jedna z nejdůležitějších aktivit, na které dlouhodobě a intenzivně pracujeme. Neustále zlepšujeme funkce naší platformy myKN, díky které mohou zákazníci přepravu nejen poptat a objednat, ale následně i sledovat. V oblasti kamionové sběrné služby jsme zase spustili aplikaci KN EuroLink Scheduler, která nabízí přehled doplňkových služeb dostupných v místě vyzvednutí a v místě určení i přehled dodacích lhůt pro zvolené trasy. Co se týká silničních přeprav, ve velmi nedávné době jsme také inovovali náš operační program, což přineslo zjednodušení a zefektivnění procesů.

Kuehne+Nagel má svou platformu námořních přeprav Seaexplorer. Co dnes tato platforma nabízí odesílatelům? Je Seaexplorer propojen s informacemi od rejdařů?

Významným přínosem platformy Seaexplorer je, že vnáší do námořní přepravy transparentnost. Nabízí například možnost vizualizace konkrétního spojení včetně jeho parametrů týkajících se spolehlivosti, rychlosti a dopadu na životní prostředí. Nově jsme doplnili funkci výstrahy, díky které okamžitě identifikujete události, například nepříznivé povětrnostní podmínky, problémy s plavidly či narušení provozu v přístavech, které mohou ovlivnit dodavatelské řetězce. Zákazníci tedy díky této platformě získávají jedinečný přehled o aktuální situaci na moři.

Uhlíkově neutrální přepravy

Vaše společnost klade důraz na ekologický přístup při poskytování spedičních a dalších logistických služeb. Jaké trendy jsou v současné době ve vztahu dopadů logistiky na životní prostředí nejaktuálnější?

Považujeme za důležité podílet se na řešení klimatické situace. Pokud jde o naše vlastní přímé emise, fungujeme od konce roku 2020 na bázi uhlíkové neutrality a v tomto odvětví zaujímáme díky programu Net Zero Carbon průkopnickou roli. Do roku 2030 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality i u zásilek přepravovaných prostřednictvím našich subdodavatelů, jako jsou letecké společnosti, rejdaři či silniční dopravci.

V praxi nabízíme například stoprocentně uhlíkově neutrální kusové (LCL) námořní zásilky. Některá naše distribuční centra jsou vybavena solárními panely, jejich celková plocha v rámci našeho portfolia činí 700 tisíc metrů čtverečních. Pomáháme také zákazníkům lépe uchopit environmentální dopad jejich přeprav pomocí kalkulačky uhlíkové stopy a nabízíme i možnost výběru ekologičtější varianty námořní přepravy v již výše zmíněném Seaexploreru. V letecké přepravě je zase stále častěji poptáváno a využíváno udržitelné letecké palivo.

Které kompenzační projekty, na nichž se podílí Kuehne+Nagel, to například jsou?

Podporujeme řadu projektů především v Jižní Americe a jihovýchodní Asii. Například podporou Cordillera Azul National Park REDD+Project pomáháme chránit přibližně 1,6 milionu hektarů ohrožených lesů v Peru. Podporujeme také rozvoj udržitelných zdrojů energie v Číně prostřednictvím projektů Everbright Landfill Gas a Jingyuan Solar Power i fungování řady podobných organizací a iniciativ v Indonésii, Guatemale, Indii a Thajsku.

Četli jsme, že všechny kusové zásilky v námořní přepravě zajišťované firmou Kuhne+Nagel jsou automaticky uhlíkově neutrální. Co to přesně znamená?

Jedná se o kompenzaci uhlíkových emisí, na niž se zaměřujeme například využíváním alternativních paliv nebo podílením se na environmentálně prospěšných kompenzačních projektech, které po celém světě pomáhají odstraňovat oxid uhličitý z atmosféry.

Jak je tomu u námořních celokontejnerových zásilek?

Jedná se spíše o další milník, kterého chceme dosáhnout. V současné době jsme v rané fázi příprav uhlíkově neutrálních řešení FCL. Prozatím si naši zákazníci mohou nejekologičtější variantu přepravy vybrat pomocí nástroje Seaexplorer.

Má zákazník počítat s vyšší cenou nebo s delší dodací lhůtou zboží přepravovaného ekologicky?

Ne, u LCL zásilek se vlivem udržitelnosti přepravy nezvyšují dodací lhůty ani ceny. Avšak například u leteckých zásilek je třeba počítat s vyšším přepravným kvůli vyšší ceně ekologického paliva.

Máte na mysli letecké palivo SAF? Lze přiblížit, jaké zdroje se při jeho výrobě používají a jaká je jeho cena v porovnání s palivem běžným?

Ano, jedná se o SAF. Využívání SAF je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak výrazně snížit ekologickou stopu přepravy. Udržitelná paliva se vyrábějí z obnovitelných surovin, kromě biologických zdrojů lze SAF získávat i z jiných, nebiologických, jak jsou voda, oxid uhelnatý či oxid uhličitý. V současné době je jedinou komerčně dostupnou metodou výroby proces HEFA − „hydrozpracování“ esterů a mastných kyselin − například použitých kuchyňských olejů, živočišného tuku, řepkového semene, kokosových ořechů nebo řas. Zatímco životní cyklus fosilních paliv je lineární a generuje další emise oxidu uhličitého, uhlíkový životní cyklus SAF je cirkulární a je navržen tak, aby využíval vzniklý odpad či emise. Bohužel současná cena tohoto paliva je stále výrazně vyšší než u fosilních paliv.

SAF má potenciál změnit segment logistiky a zcela snížit celkové emise oxidu uhličitého, přičemž v současné době lze s technologií HEFA dosáhnout přibližně 75- až 85procentního snížení. Aktuální předpisy leteckých úřadů však povolují v letadlech využívat maximálně 50 procent směsi SAF. Vlastnosti udržitelného paliva jsou přitom podobné běžnému leteckému palivu a SAF lze bezpečně míchat s tradičním kerosinem, jenž se používá na mnoha letech bez jakýchkoliv úprav stávajících leteckých motorů. Výkon paliva je při spalování srovnatelný, nebo dokonce převyšuje stávající fosilní paliva.

Jak se používání SAF projevuje na přepravních nákladech?

Vzhledem k tomu, že v současné době je SAF zhruba 2,5krát dražší než fosilní paliva, je nutno započítat toto i do přepravních nákladů. Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že investice do ochrany životního prostředí za to stojí.

Plánujete třeba ještě letos další rozšiřování uhlíkově neutrálních letů? Je na trhu vůbec dostatek tohoto paliva?

Objem SAF je stále omezený, ale dokáže uspokojit současnou poptávku zákazníků. Aktivně rozšiřujeme naše portfolio udržitelných služeb o inovativní a snadno přizpůsobitelné možnosti přepravy. Spojili jsme se s některými našimi partnery z řad dopravců, abychom společně vypracovali koncepty, jejichž cílem je zvyšovat využívání SAF, a eliminovat tak emise z fosilních paliv. Celkový dosavadní závazek ve výši 12,7 milionu litrů SAF umožňuje našim zákazníkům využívat okamžitě dostupná alternativní palivová řešení, která zamezí emisím oxidu uhličitého v rámci letecké přepravy po celém světě.

Jen letos jsme společně s Air France KLM Martinair Cargo spustili první uhlíkově neutrální leteckou nákladní linku mezi Severní Amerikou a Evropou a uzavřeli dohodu s American Airlines o nasazení 11 milionů litrů udržitelného paliva. S IAG Cargo jsme také dokončili řetězec 16 plně uhlíkově neutrálních charterových letů ze Stuttgartu do Atlanty.

Samozřejmě doufáme, že v příštích letech se poptávka po SAF zvýší, a pak je třeba, aby na trh vstoupily i další výrobní technologie. Nejlepším a nejslibnějším způsobem výroby SAF by byl proces Power to Liquid, který využívá oxid uhličitý z atmosféry a energii ze slunce nebo větru. Doufáme, že do konce tohoto desetiletí bude palivo tímto způsobem komerčně vyráběno. Rozvoj dalších výrobních kapacit a podpis kupních smluv s předními leteckými společnostmi by navíc měly přispět k dlouhodobému snížení nákladů na SAF.

Naše síla je v odbornosti zaměstnanců

Jaké možnosti se nabízejí z pohledu ochrany životního prostředí v letecké přepravě zboží?

V oblasti letecké logistiky je naší hlavní aktivitou nákup SAF od dopravců za účelem vytvoření vlastní SAF banky. To v praxi znamená, že můžeme nabízet udržitelná paliva všem našim zákazníkům, a to celosvětově, bez ohledu na leteckou společnost, výchozí bod nebo destinaci. Doposud jsme investovali do 12,7 milionu litrů SAF − pro představu, toto množství by umožnilo letadlu Boeing 787-9 Dreamliner obletět 28krát svět bez produkce emisí uhlíku. Zároveň jsme již 4,5 milionu litrů SAF prodali zákazníkům.

Kromě investic do SAF jsme se v letecké nákladní přepravě zaměřili i na další oblasti a realizovali jsme pilotní projekty týkající se například využívání biologicky rozložitelné fólie, již využíváme k obalení přepravovaných palety − přechodem na rozložitelnou fólii jsme dosáhli celkové úspory zhruba 30 tun emisí oxidu uhličitého ročně, a to pouze v jedné zemi. Nedávno jsme tento projekt zahájili i na globální úrovni.

Kombinací dalších řešení, která kompenzují nezbytné emise buď použitím většího množství SAF, nebo prostřednictvím ověřeného uhlíkového standardu (VCS), eventuálně zlatého standardu (GS), můžeme zákazníkům nabídnout služby s čistou uhlíkovou neutralitou.

Jak se vyvíjí hospodaření vaší firmy v Česku a jak jej ovlivnil právě koronavirus?

Kuehne+Nagel úspěšně zakončila rok 2020 a v roce 2021 pokračuje v nastaveném trendu. Díky flexibilitě a rychlému přechodu většiny zaměstnanců, u kterých to jejich pracovní náplň dovolila, na systém home office nebyly procesy v naší firmě nijak narušeny a mohli jsme i nadále našim zákazníkům poskytovat služby ve stejném, či dokonce rozsáhlejším měřítku.

Jaké máte v oblasti obchodního a technologického rozvoje plány pro nejbližší měsíce a pro delší časové období?

Budeme se soustřeďovat na pokračující digitalizaci našich služeb a snižování ekologické zátěže. Zároveň musíme efektivně čelit výzvám, před kterými stojí celý náš segment. Naším hnacím motorem zůstává nadále komfort a spokojenost zákazníků, obzvlášť v této náročné době.

Společnost Kuehne+Nagel letos oslavila 30 let působení na českém trhu a vy sám jste u toho téměř po celou dobu. Vzpomenete si na první chvíle či dojmy z doby, kdy jste poprvé vkročil do provozu Kuehne+Nagel?

V Kuehne+Nagel pracuji od samotného počátku fungování společnosti na českém, tehdy ještě československém trhu. Tenkrát jsem jako devatenáctiletý vstoupil do firmy, aniž bych cokoliv tušil o práci ve spedici, takže pro mě to bylo období zcela nových zkušeností a podnětů. Můj tehdejší přímý nadřízený mě však velmi rychle zaučil a probudil ve mně zájem o celý obor. Nemohu ale nepřiznat, že jsem měl také obavy, zda a jak bude zahraniční firma na našem trhu úspěšná. Byl přece jen rok 1991, dva roky od sametové revoluce.

Je svět proměnlivější nebo méně stabilnější než před 30 lety a ovlivňuje případně tato skutečnost nějak fungování dodavatelských řetězců a firem, které stabilní tok zboží zajišťují?

Svět je mnohem proměnlivější a v podstatě mnohem rychlejší. Mnohonásobně se zvýšil tlak na kvalitu, rychlost a včasnost dodání. Do hry vstoupily faktory jako transparentnost, služby s přidanou hodnotou, digitalizace celého procesu a ekologie. Tyto aspekty byly na počátku mé kariéry spíše jen odbornými pojmy značně vzdálenými od reality. Také se ve velké míře změnil postoj zaměstnavatelů, respektive nadřízených, k jejich zaměstnancům, a to v podobě přechodu od zcela direktivního ke koučovacímu přístupu.

Společnost, kterou nyní řídíte, znáte dopodrobna. Jakými všemi pozicemi jste prošel?

Bezprostředně po nástupu do Kuehne+Nagel jsem působil jako dispečer kamionových přeprav. Poté byla mou hlavní pracovní náplní silniční sběrná služba a od roku 2010 do konce roku 2018 jsem byl zodpovědný za silniční přepravy v rámci české pobočky naší společnosti. Stále se domnívám, že i v době digitálního boomu bude naše hlavní síla spočívat v našich zaměstnancích a jejich přístupu k práci, odbornosti a zkušenostech. I proto se pečlivě připravujeme na nástup nové generace Z, která má podle průzkumů a prvních zkušeností zcela jiné priority a hodnoty než generace předchozí. Těšíme se proto na vzájemné obohacení a předání vědomostí.

Související