Deset let má již česká centrála logistické společnosti Gebrüder Weiss sídlo v Jenči u Prahy, ve strategické lokalitě spojené s mezinárodním letištěm a dálniční i železniční sítí. Za tu dobu prošla několika etapami rozvoje, ať již co se týká růstu skladové plochy, tak co do rozvoje a nasazení moderních technologií.

Jen v loňském roce přinesla výstavba v Jenči zhruba 3700 metrů čtverečních nové skladové plochy, celková plocha zázemí Gebrüder Weiss u Prahy má tedy v současné době rozlohu 21 700 metrů čtverečních. Nová část haly slouží primárně překládce. „Srdce“ provozu sběrné služby jenečské pobočky, překládková část skladu, má po rozšíření rozlohu 10 tisíc metrů čtverečních.

Výhody „oranžového“ oWMS

Měsíčník Logistika dostal příležitost navštívit nejen překládkovou část skladu (k níž se dostaneme), ale celý zdejší provoz. Již od roku 2012 zde Gebrüder Weiss svým zákazníkům nabízí skladování a transport nebezpečných chemických látek, suchého zboží a reverzní logistiku pro klienty z oblasti high‑tech. Tyto služby mají zázemí ve čtyřech samostatných halách, z nichž každá má okolo tří tisíc metrů čtverečních plochy.

Související

Korporátní skladový systém oWMS (orange Warehouse Mana­gement System – podle typické korporátní barvy Gebrüder Weiss) umožňuje kontrolu a dokonalý přehled o pohybu skladových položek od jejich elektronické avizace, přes fyzický příchod na sklad až po jejich expedici.

Skladovým expertům a manažerům umožňuje kontrolovat a řídit všechny procesy související s pohybem skladových položek, stejně jako jejich lokalizaci v rámci skladových prostor. Čím přesnější a úplnější jsou informace o jednotlivých položkách, včetně jejich rozměrů, vlastností, zvláštním režimu nebo například četnosti jejich expedice a datu expirace, tím vyšší jsou možnosti pro optimalizaci jednotlivých skladových procesů. Přesné údaje a dobře postavený systém mají pozitivní vliv i na zvyšování efektivity využívaných kapacit a zkracování času potřebného ke zpracování požadavků na příjem nebo výdej ze skladu jako takového.

Systém oWMS přináší další zvýšení kvality logistických operací a novou úroveň řízení celého toku zboží. Oblast chemického zboží (jež v rámci přepravy a transportu spadá do kategorie ADR) je díky němu monitorována ještě detailněji, přesněji a přehledněji. K dalším výhodám oWMS patří také automatizované shromažďování údajů, které umožňuje pozdější zpětný přehled a přehledný reporting.

„Pro jakoukoli položku lze uložit neomezený počet verzí balení, které může skladový manipulant vybírat přímo na skeneru, a to jak v okamžiku příchodu zboží do skladu, tak i při expedici konkrétní zásilky. Uživatel může rovněž vstoupit do virtuálního skladu a prohlédnout si konkrétní segmenty, třeba na úrovni jednotlivých úložných regálů – oWMS totiž poskytuje přehled aktuálního využití skladové kapacity, včetně grafického zobrazení aktuálního využití jednotlivých skladových oblastí,“ popisoval před časem výhody korporátního oWMS novinářům Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR. Ve druhé polovině léta mě právě on a jeho kolegové Aleš Soldán, manažer logistiky, a Lukáš Volovecký, manažer provozu, jenečskou centrálou společnosti pro Českou republiku provázeli.

„Výhody oWMS v praxi znamenají například to, že jakmile skladník vyloží zásilku chemického zboží na plochu, software mu automaticky vybere skladovou lokaci, kam zboží zaskladnit tak, aby bylo umístěno v souladu s charakteristikou konkrétní položky a jejími vlastnostmi, jakými jsou například teplotní režim, typ chemické látky, hořlavost či obrátkovost,“ říká Aleš Soldán.

Aby všechny procesy mohly správně fungovat, musí být v systému správně uložena a nastavena tzv. hlavní data skladu. Jde například o rozměry skladových jednotek a skladových lokací. Správnost těchto údajů v systému je podle Jana Kodady zásadní pro zajištění ukládání zboží takovým způsobem, který maximalizuje využití dostupných pozic nebo ploch. Kromě toho jsou v každé fázi procesu využívána základní položková data jako hmotnost, skladovací třída, možnost stohování a řada dalších parametrů.

Jak se skladují nebezpečné látky

Dvě ze čtyř skladových hal jsou přizpůsobeny na skladování zmiňovaných chemických látek. V jedné kóji jsou skladovány hořlaviny první a druhé třídy nebezpečnosti, v další pak hořlaviny třetí třídy. Klasifikace, označení a balení chemických látek se zde důsledně řídí evropským nařízením CLP.

Skladníci musí být velice dobře proškoleni, manipulují se životu nebezpečnými látkami.
Aleš Soldán
manažer logistiky
(o provozu ve skladech pro chemické zboží)

Zboží je uskladněno v regálových systémech na paletách, látky a směsi jsou manipulovány a skladovány v plechových a plastových sudech, barelech a dalších speciálních obalech, jež musí být správně označeny podle platných norem. „Skladníci musí být velice dobře proškoleni, manipulují se životu nebezpečnými látkami,“ upozorňuje Aleš Soldán. To mimo jiné znamená, že znají jejich vlastnosti, veškeré principy, které je nutné při jejich skladování dodržovat (například nikdy neumisťovat k sobě látky s rozdílnými chemickými vlastnostmi jako kyseliny a zásady nebo hořlaviny a oxidanty), umí předcházet veškerým možným rizikům a ovládají pravidla, podle nichž je případně možno reagovat „na mimořádnou událost“, pokud by to bylo nutné.

Sklady pro chemické zboží jsou z hlediska provozu i vstupní investice řádově mnohonásobně nákladnější záležitostí než běžné sklady. Citlivé senzory jsou nastaveny tak, aby reagovaly i na ten sebemenší podnět a okamžitě spustily výkonné automatické hasicí systémy. Pro případ případného poškození nějakého obalu jsou na ploše pro „první pomoc“ rozmístěny havarijní soupravy s nezbytným sanačním vybavením a záchytné vany, každá o objemu až tisíc litrů. Pro případ zasažení chemickou látkou mají pracovníci k dispozici přímo na ploše dekontaminační sprchy a zařízení pro výplach očí.

Obě haly mají speciální ručně natahované podlahy vyrobené z materiálu, jež je mimořádně odolný vůči nejagresivnějším chemickým látkám. Speciální odtokové drážky a soustava potrubí pod nimi mohou v případě potřeby zajišťovat odtok chemikálií do záchytných jímek tak, aby za žádných okolností nemohlo dojít ke kontaminaci životního prostředí.

Větrání a klimatizace skladu nebezpečných látek je rovněž náročnější než v běžném skladu – objem vzduchu, který se musí za určenou časovou jednotku vyměnit, se liší řádově.

Vytápění zde zajišťují klimatizační jednotky, které zároveň dokážou v jedné z vyčleněných chladících místností udržovat teplotu 0 až 5 stupňů, v další stálou teplotu do 20 stupňů. Dodržování těchto podmínek monitoruje automatický systém, který v případě, že by v teplotě došlo k nežádoucí odchylce, avizuje tuto skutečnost odpovědnému pracovníkovi e‑mailem či pomocí SMS. Všechny prostory kontroluje a audituje každého čtvrt roku auditor, který poskytuje expertní služby v oblasti nakládání a skladování chemických látek. Sklad je vybaven inteligentním osvětlením, kdy čidla reagují na intenzitu venkovního osvětlení a na pohyb lidí či techniky.

90 ramp
má po loňské přístavbě překládková hala Gebrüder Weiss v Jenči. V celém areálu jich je 112.

V Jenči obsluhuje Gebrüder Weiss okolo 45 logistických klientů, z nichž každý má nějaká specifika. Do značné míry je sjednocuje fakt, že není výjimkou, pokud z větší části poptávají skladování běžného zboží, ovšem mají ve svém portfoliu i zmiňované nebezpečné látky. V klasické „suché“ části plochy je tedy skladováno velmi různorodé zboží. Pro sortiment, který není možné umístit do regálů, je určený blokový sklad na ploše 2000 metrů čtverečních, zde v Jenči jde například o tepelná čerpadla.

Provoz překládkové haly

Srdcem sběrné služby a celého provozu v Jenči je překládková část skladu. „Sbíhají se tady všechny zásilky od zákazníků i z jiných poboček Gebrüder Weiss, roztřídí se podle jednotlivých zemí a podle jednotlivých poštovních směrovacích čísel a zase pokračují na hlavní linky, na další pobočky nebo se distribuují konečným příjemcům rozvozovými vozidly,“ říká Jan Kodada.

Po zmiňované loňské přístavbě disponuje překládková hala 90 rampami (v celém areálu jich je 112), většina z nich slouží obousměrně, tedy pro nakládku i vykládku. Nakládka zboží pro klienty ze segmentů B2B i B2C začíná okolo čtvrté hodiny ranní, po osmé hodině je již většina vozidel „první vlny“ rozvozů na cestě na místo určení.

Distribuované zboží je velmi rozmanité, od šroubů a matic přes součásti strojních zařízení, motocykly, klimatizační jednotky až po velkou bílou techniku nebo nábytek. Posledně jmenovaný segment se přepravuje v klecových vozících (korletách), aby se každý nákladový kus nemusel manipulovat zvlášť na každém depu a daný výrobek v něm mohl směřovat na finální depo. Na kamionech je tyto přepravní vozíky nutné řádně fixovat pomocí upínacích kurtů, nejen když přepravují zboží, ale i když se přepravují prázdné. „Na přepravu prázdných korlet je třeba zkušený řidič, který nepodcení jejich řádné zafixování. Jde o velkou masu železa, která by se na kamionu neměla hnout ani o centimetry,“ říká Lukáš Volovecký.

Manipulační procesy zrychluje Cargometer

Zvládat překládku a distribuci ohromného množství zásilek (1,8 milionu) ve špičkové kvalitě a krátkém čase si vyžaduje čím dál sofistikovanější technologie a nejmodernější software. V roce 2020 získal Gebrüder Weiss prvenství v odborné soutěži Impuls Logistika v kategorii Top logistický projekt s měřicím systémem Cargometer, jímž lze měřit a zjišťovat hmotnost a objem všech zásilek bez nutnosti zastavovat vozík přímo při průjezdu branou do skladu při vykládce nákladního vozidla.

Jak se měl měsíčník Logistika možnost přesvědčit přímo v jenečském překládkovém skladu, základem je kompaktní hardware, který je instalován na vykládkových branách. Každá zásilka procházející branou je scanována inovativním algoritmem Multiimage‑Motion‑3‑D. Ten používá k měření transportovaného objektu hloubkovou kameru umožňující přesné změření všech tří rozměrů objektu. Speciální snímače na nakládacích branách pořizují během jedné sekundy až 30 záběrů projíždějícího vysokozdvižného vozíku (ideálně rychlostí okolo 5 km/h) s nákladem. Z nich systém „vyrendruje“ realistický počítačový 3D obraz zásilky, z nějž vypočítá její objem.

Nově získané údaje se automaticky přenášejí do TMS i do WMS, objemem a hmotností zboží je tedy možné pracovat v rámci přeprav i logistických provozů. Do optického archivu se ukládá report, který obsahuje původní (deklarované) a nově naměřené údaje zásilky. Je tak možné odhalovat i případné chyby, vzniklé v jiné části dodavatelského řetězce, než se zásilka dostala do péče zaměstnanců a technologií Gebrüder Weiss.

Software archivuje též videozáznamy z průjezdu konkrétního vozíku se zásilkou, branou a příslušnou 3D fotodokumentací. Hmotnost zásilek měří váha instalovaná přímo ve vozících, které zásilku vezou. K výhodám patří především zrychlení manipulačních procesů, přesné informace o rozměrech a hmotnosti všech nákladových položek a lepší využití kapacity nákladních vozidel.

Predikce pomocí systému Transmetrics

Opravdu revolučním nástrojem pro plánování přeprav představuje prediktivní nástroj Transmetrics umožňující s denním předstihem a velmi vysokou přesností odhadovat počty zásilek, jež budou přepravovány následující den. Software predikci vypočítává na základě aktuálních dat o chystaných zásilkách sesbíraných mezi 15. a 18. hodinou ze všech dep a na základě historických dat o chování jednotlivých zákazníků. Každou hodinu je predikce přednější, a po 18. hodině má dispečer jasnou představu o plánované kapacitě na následující den.

Je to jako ze science fiction. Najednou se díváte zázračným dalekohledem do budoucnosti a víte, na co být připravený.
Jan Kodada
obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR
(o nástroji Transmetrics)

Nástroj Transmetrics, jehož vývoj byl v testovací fázi optimalizován i na základě zkušeností z jenečského provozu, představuje podle Jana Kodady a Lukáše Voloveckého pro dispečery revoluční změnu v jejich činnosti. Zatímco dříve plánovali kapacity především na základě vlastních zkušeností, nyní pracují s daty, která jsou již nyní velmi přesná. „Je to jako ze science fiction. Najednou se díváte zázračným dalekohledem do budoucnosti a víte, na co být připravený,“ říká Jan Kodada.

Dispečer tak má večer před ranními rozvozy přesnou představu nejen o celkovém objemu zásilek, ale i o tom, do jakých oblastí a v jakém množství budou mířit. Může odpovědně posoudit také to, kolik vozidel může jít na servis, či plánovat dovolené řidičů.

Nový systém řízení dopravy

Dalším novým softwarovým nástrojem využívaným v dennodenní praxi řízení nákladních přeprav je nový distribuční modul TIS Dispo, který zajišťuje plánování a optimalizaci tras i sledování zásilek.

TIS Dispo je součástí programu TMS. Jde o provozní software pro dopravu na krátké vzdálenosti se zvláštním důrazem na optimální použitelnost. První pobočkou v ČR, kde byl testován a následně zaveden již na podzim roku 2021, bylo pracoviště v Hradci Králové. V Jenči byl spuštěn v březnu letošního roku.

Hlavní výhodou systému je intuitivní uživatelské rozhraní (každý uživatel si rozhraní může jednoduše upravit podle toho, s jakými daty konkrétně pracuje), rychlé učení i používání a lepší přehled o rozvozových vozech. Dispečerům přináší možnost optimalizace tras spolu s jejich vizualizací v mapovém portálu.

V základním přehledu uživatel vidí čísla zásilek, kolik každá z nich obsahuje nákladových kusů, zda jde o nakládky, či vyzvednutí, data o odesílatelích a příjemcích, zda již byly uloženy do skladu, či nikoliv. V dalším okně se dispečerovi zobrazují všichni řidiči, kteří jsou v danou chvíli na rozvozových trasách, a jejich přesná aktuální poloha. Zmiňovaný „proklik do mapy“ vizualizuje modře vyznačené části trasy, jež má řidič ještě před sebou, na zeleně vyznačených trasách jsou již zásilky doručené.

Samotní řidiči mají zase díky novému softwaru ve svých terminálech daleko jednodušší a přehlednější menu pro skenování nakládky na překladišti než dříve.

Program TMS doplněný modulem TIS Dispo v současnosti optimalizuje rozvozové trasy tak, aby byly co nejkratší. „Tento nástroj má v sobě možnosti dalšího rozvoje a má velkou budoucnost,“ dodává Lukáš Volovecký.

Všechny uvedené softwarové nástroje pomáhají společnosti Gebrüder Weiss naplňovat její základní standard, v rámci nějž se každému příjemci sděluje dvouhodinové časové okno (ETA), v němž bude daná zásilka doručena. Gebrüder Weiss již v Česku pokročila v digitalizaci svých procesů a přepravních dokumentů natolik, že potvrzení o doručení při rozvozu zásilek sběrné služby je plně elektronické. K potvrzení převzetí zboží dochází prostřednictvím dotykového skeneru, který obsluhuje doručující řidič.

Unifikace softwaru i techniky

Jak již bylo zmíněno, vývojáři společnosti neustále pracují na zdokonalování softwarových nástrojů, které jsou ve výsledku sdíleny a používány pobočkami Gebrüder Weiss všude ve světě. Všechny probíhající procesy jsou usnadněny také nasazením unifikovaných IT zařízení, unifikovaného regálového systému a manipulační techniky (indukčně vedené VNA vozíky, retraky a systémové zakladače).

Společnost Gebrüder Weiss v současnosti zaměstnává ve 24 zemích světa osm tisíc lidí, její čistý obrat činil loni 2,5 miliardy eur. V České republice pracuje v jejích pobočkách téměř 400 zaměstnanců, v Jenči, kde je na příští rok plánováno další rozšíření skladové plochy, to jsou aktuálně přes dvě stovky. Další rozvoj je plánovaný i na dalších pobočkách Gebrüder Weiss nejen v České republice.

Související