Rychlá transformace zdravotnického odvětví urychluje také změny v logistice. Hráči v tomto oboru musejí přehodnocovat své metody doručování i celý koncept dodavatelského řetězce. Společnost DHL zveřejnila odbornou zprávu s názvem Poskytování zdravotní péče nové úrovně (Delivering Next-Level Healthcare), v níž popisuje šest významných trendů, které přetvářejí odvětví zdravotnictví: zdravotní péče zaměřená na pacienta, vyspělé terapie, digitální technologie, nové průmyslové ekosystémy, trvale udržitelná řešení a odolnost. Zpráva se také podrobněji zabývá dopady těchto trendů na dodavatelské řetězce a poskytuje cenné informace o řešeních a osvědčených metodách pro doručování ve zdravotnictví a rozvíjení potenciálu dodavatelského řetězce.

„Revoluční terapie jsou výsledkem stále rychlejšího lékařského pokroku a vytvářejí podmínky pro transformační změnu v poskytování zdravotnických služeb na základě modelů zaměřených na pacienty, digitálních technologií a metod ohleduplných vůči životnímu prostředí. Díky tomuto vývoji se objevují nové obchodní ekosystémy. Budoucnost přinese změnu paradigmatu, protože vyšší úroveň zdravotnictví si vyžádá vytvoření odpovídajících dodavatelských řetězců,“ říká Claudia Roa, prezidentka odpovědná za odvětví zdravotnictví v divizi DHL Customer Solutions & Innovation.

Nové koncepty udržitelnosti

Z důkladnějšího průzkumu trendu, jímž je zdravotnictví zaměřené na pacienta, vyplývá nutnost přiblížit farmaceutickou výrobu koncovému uživateli. Lidé mění například nejen způsob vyhledávání a výběr lékařské péče, ale i celkový přístup. Pozoruhodných 90 % spotřebitelů z generace Z před návštěvou lékaře vyhledává informace o nákladech a možnostech lékařské péče na internetu . Ke změně došlo také ve vývoji klinických studií. Celkem 89 % sponzorů využívá minimálně u jedné ze svých klinických studií decentralizovaný model. Udržení účastníků studie je v tomto případě mnohem vyšší než u studií, které vyžadují návštěvu kliniky. V tomto případě je menší „pohyb lidí“ nahrazen zvýšeným počtem dodávek farmaceutického zboží do ještě rozmanitějších destinací.

Související

Změny v segmentu spotřebních produktů pro péči o zdraví urychlují také demografické a průmyslové trendy. Tlak na veřejné výdaje na zdravotnictví, stárnoucí populace a rostoucí zájem spotřebitelů o zdraví – to vše přispívá k prognóze 12procentního růstu do roku 2025. Objevují se navíc nové modely služeb a modely produktového předplatného, které zvyšují objem internetového prodeje a přinášejí nové kategorie produktů. To znamená další požadavky na dodavatelské řetězce a logistiku.

Dalším významným trendem je růst nových terapeutických přístupů včetně biofarmaceutických produktů a genetického lékařství. Prognózy předpovídají trhu s těmito terapiemi růst ze zhruba pěti miliard amerických dolarů v roce 2012 na téměř 37 miliard amerických dolarů do roku 2027. Biofarmaceutické produkty jsou navíc choulostivé a drahé a vyžadují pečlivou manipulaci v průběhu celého dodavatelského řetězce. Farmaceutický průmysl proto ročně investuje více než 17 miliard amerických dolarů do chladírenských logistických řetězců. To vede k rozmanité nabídce logistických služeb pro chladírenské řetězce, které přepravují zásilky vyžadující nízké teploty až −196 stupňů Celsia v případě ultra zmrazených produktů.

Tato rostoucí poptávka po komplexních a často více individualizovaných dodavatelských řešeních vytváří z trvalé udržitelnosti další význačný trend, který se týká i ostatních odvětví. Zatímco 75 procent farmaceutických společností úspěšně snížilo do roku 2021 své vlastní přímé a nepřímé emise, nevlastní nepřímé emise tvoří významných 83 procent vlivu tohoto odvětví na klima. Farmaceutické odvětví tak překvapivě vykazuje vyšší intenzitu emisí oxidu uhličitého než globální automobilový průmysl.

Různé obory vyžadují odlišná logistická řešení

Rozpoznané trendy přetvářejí dodávky ve zdravotnictví napříč různými zdravotnickými obory včetně lékařských přístrojů, spotřebitelské zdravotní péče, léčiv, klinických studií a vládních i nevládních organizací. Tyto transformace kladou nové a někdy proměnlivé požadavky na zdravotnické dodavatelské řetězce buď zvyšováním složitosti stávajících procesů, nebo nutností zavádět zcela nové modely dodavatelského řetězce. Uvedené změny sahají od zlepšování transparentnosti a kontroly nad distribucí přes segmentaci dodavatelských řetězců a distribučních kanálů až po pečlivou ochranu zásilek a monitorování podmínek v reálném čase po celou dobu přepravy, aby byla zajištěna integrita produktu. V důsledku nedostatku vakcín v průběhu pandemie onemocnění covid-19 zvažují země kompletní reorganizaci logistických procesů. Jednotlivé země například zkoumají možnosti zvyšování vlastní výroby velmi významných zdravotnických produktů, vytváření zásob a přechodu na četnější přepravu surovin a aktivních složek léků.

Individuální zásilky v centru pozornosti

DHL jako přední globální logistická společnost zmiňuje ve své odborné zprávě osm klíčových aspektů, které musejí společnosti zvažovat při přípravě svých dodavatelských řetězců budoucnosti. Jedná se o přepravu chlazených zásilek, mimořádně šetrné přepravní služby, modely přímých dodávek, digitalizaci dodavatelského řetězce, organizování dodavatelského řetězce, udržitelná řešení pro dodavatelské řetězce, optimalizaci zásob a soulad s legislativou. Společnosti musejí například ve svých sítích pro přepravu chlazených zásilek preferovat rozšiřitelnost, univerzálnost a agilitu, aby mohly efektivně uspokojovat měnící se poptávku. Pacienti nyní očekávají od zdravotnictví stejnou úroveň výběru a komfortu, jaké se jim dostává při nákupu jiných produktů a služeb, například při on-line objednávkách nebo doručování přímo domů, což vyžaduje logistiku s vysokou úrovní služeb a flexibilitou, která umožní přizpůsobovat se jedinečným požadavkům uživatelů.

V tomto kontextu jsou extrémní výzvou autologní buněčné terapie, u nichž je léčba odvozena z krve pacienta. To vyžaduje pro každého pacienta přísně kontrolovaný obousměrný dodavatelský řetězec. Nutnost zajistit, aby individualizované léčebné prostředky byly pokaždé dodány správnému pacientovi, vytváří přísné požadavky na dokumentaci o pacientovi i léčebném přípravku, která zaručí bezpečnost a kvalitu zdravotnického produktu. A protože jsou tyto způsoby léčby v klinickém prostředí stále relativně vzácné, musí být služba doručování konečnému příjemci bezproblémová, intuitivní a přizpůsobená potřebám pacienta i jeho lékaře.

Společnosti, které chtějí úspěšně přetvořit svůj dodavatelský řetězec, musí mít nejprve jasnou vizi svých nově vznikajících priorit. Pochopení budoucího fungování dodavatelských řetězců umožní organizacím stanovit nezbytná opatření, která vdechnou jejich vizi život.

Související