Po první polovině finančního roku 2022 může být skupina Kion Group spokojena, neboť uzavřela toto období s dobrým objemem přijatých zakázek a obratem. Provozní výsledek intralogistické skupiny byl však v prvních šesti měsících letošního roku ovlivněn prudkým nárůstem nákladů na materiál, energii a logistiku a pokračujícími výpadky v dodavatelských řetězcích.

Docházelo však i k dalším omezením souvisejícím s onemocněním covid, které postihly zejména asijský region. Situaci ve druhém čtvrtletí roku 2022 dále vyhrotila také válka na Ukrajině. Kion Group již v prvním čtvrtletí zcela zastavila veškeré dodávky produktů do Ruska a Běloruska v obou provozních segmentech, včetně dodávek náhradních dílů a souvisejících služeb.

„Abychom aktivně čelili současným výzvám – zejména překážkám v zásobování a zvýšeným nákladům na materiál, energii a logistiku – a abychom udržitelně posílili odolnost našeho podnikání, přijali jsme řadu zásadních opatření v obou provozních segmentech,“ říká Rob Smith, generální ředitel Kion Group. „Mezi ně patří posilování naší dodavatelské sítě, dynamické ceny, prodlužování pronájmů s cílem zajistit našim zákazníkům trvalou dostupnost průmyslových vozíků a ještě flexibilnější výrobní procesy v našich závodech.“

V první polovině roku 2022 se objem přijatých zakázek Kion Group zvýšil o 13,1 procenta na 6,655 miliardy eur (předchozí rok: 5,882 miliardy eur). Tato úroveň dynamiky pokračovala i ve druhém čtvrtletí – v neposlední řadě díky pokračování silných růstových trendů v odvětví intralogistiky (online obchod, urbanizace, demografické změny a zvyšující se požadavky zákazníků na rychlost dodávek). Měnové efekty měly na hodnotu přijatých objednávek v Kion Group pozitivní dopad ve výši 179,2 milionů eur. Nevyřízené objednávky se ve druhém čtvrtletí dále zvýšily a v polovině roku dosáhly 7,941 miliardy eur (konec roku 2021: 6,658 miliardy eur). Kromě vysokého objemu nových zakázek byly rozhodujícími faktory výrazně delší dodací lhůty pro průmyslové vozíky v segmentu Industrial Trucks & Services.

Související

S 5,537 miliardami eur byl obrat skupiny o 11,4 procenta vyšší než v polovině roku 2021 (4,968 miliard eur). Stejně jako v předchozím čtvrtletí byl nárůst výnosů stále z velké části výsledkem objemu rozpracovaných zakázek předchozího roku a pozitivního vývoje v oblasti služeb. Celkově se ve srovnání s předchozím rokem podíl obratu skupiny pocházející ze služeb zvýšil na 40,5 procenta (předchozí rok: 40,0 procenta). Výnosy skupiny byly pozitivně ovlivněny měnovými efekty v celkové výši 190,7 milionu eur.

Očištěný EBIT klesl na 311,7 mil. eur (předchozí rok: 462,2 mil. eur). Očištěná marže EBIT výrazně klesla na 5,6 procenta (předchozí rok: 9,3 procenta). Čistý zisk ve výši 159,8 mil. eur byl výrazně nižší než v předchozím roce (291,2 mil. eur). To zahrnuje zvláštní efekty z podnikání v Rusku (po zdanění) v celkové výši 30 milionů eur, které již byly zaúčtovány v prvním čtvrtletí.

Globální ekonomika je silně zasažena

Pokračující válka na Ukrajině a následky pandemie koronaviru během sledovaného období těžce zasáhly globální ekonomiku. Další nárůst cen surovin a energií (a následně míra inflace) v důsledku války, stejně jako narušení globálních dodavatelských řetězců a covid lockdownech v Asii, měly výrazně negativní dopad na globální ekonomický růst. Světová banka revidovala svou letošní prognózu růstu světové ekonomiky a předpovídá růst světové ekonomiky pouze o 2,9 procenta (ve srovnání s 5,7 procenty v předchozím roce).

Pomalý růst pro trh manipulace s materiálem

Podle Kion Group celosvětový trh manipulace s materiálem v první polovině roku 2022 mírně rostl. Poptávka po průmyslových vozících na prodejních trzích Kion Group tak byla stále nad úrovní předchozího roku. V důsledku značných makroekonomických nejistot a značných omezení dodávek podle Kion Group ve druhém čtvrtletí poklesla dynamika ve všech prodejních regionech. V pololetním srovnání budou čísla objednávek v regionu EMEA pravděpodobně mírně vyšší než v předchozím roce, Kion Group ale odhaduje silnější růst v regionu Ameriky. V regionu APAC je nepravděpodobné, že počet objednávek dosáhne počtu dosažených v předchozím roce, částečně kvůli opatřením přijatým k omezení pandemie koronaviru v Asii.

Projektové podnikání pro řešení dodavatelského řetězce mělo také problém kvůli zpožděním na straně nabídky. Podle názoru Kion Group celosvětový trh s řešeními dodavatelského řetězce ve sledovaném období nadále rostl. Regiony EMEA a Ameriky opět přispěly k vysoké úrovni tržní aktivity.

Střednědobý až dlouhodobý růstový trend je z pohledu skupiny Kion v obou provozních segmentech zachován.

Detailní vývoj provozních segmentů

Počet nových objednávek v segmentu Industrial Trucks & Services se v prvním pololetí roku 2022 zvýšil o 11,7 procenta na 173,7 tisíc kusů, přičemž počet objednávek ve druhém čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl o 1,8 procenta. Ve všech regionech byla poptávka v prvním pololetí roku 2022 vyšší než ve stejném období předchozího roku. Významného růstu bylo dosaženo v regionech EMEA a Americas. Objem přijatých objednávek se zvýšil o 20,0 procenta na 4,827 miliardy eur (předchozí rok: 4,021 miliardy eur). S ohledem na pokračující růst materiálových nákladů byly ceníkové ceny na straně prodeje v prvních šesti měsících roku přizpůsobeny aktuální situaci na trhu, zejména pro Kion ITS EMEA, což také vedlo ke zvýšení hodnoty příjmu objednávek. Nárůst obchodu s novými vozíky byl způsoben především vyšším příjmem objednávek na vysokozdvižné vozíky s protizávažím a pokračujícím nárůstem podílu elektrických vysokozdvižných vozíků. Segment také rostl u skladových vozíků. V oblasti služeb vzrostl objem přijatých zakázek téměř ve všech kategoriích služeb. Pouze v případě použité techniky klesl příjem objednávek pod úroveň předchozího roku, a to z důvodu současné omezené nabídky. Pozitivní dopad na přijaté objednávky měl měnový efekt – celkem 55,9 milionů eur.

Celkový obrat v segmentu Industrial Trucks & Services s 3,449 miliardami eur překonal hodnotu z předchozího roku (3,120 miliard eur) o 10,6 procenta. Segment těžil především z velkého množství nevyřízených zakázek, které se nashromáždily do konce roku 2021. Na druhou stranu segment nových průmyslových vozíků získaných v tomto roce přispěl ke zvýšení výnosů jen okrajově. Trvale pomalé dodávky dílů nadále způsobovaly značné zpoždění v dodávkách vozíků zákazníkům, zejména v regionu EMEA. Výsledkem je, že dynamický růst katalogových cen z posledních čtvrtletí neměl téměř žádný dopad na růst výnosů v segmentu Industrial Trucks & Services. Obchod se službami vykázal růst o 10,4 procenta, zejména díky poprodejnímu servisu a pronájmu. Obchod se službami tvořil 52,2 procenta výnosů externího segmentu (předchozí rok: 52,3 procenta). Měnové efekty měly pozitivní dopad na výnosy segmentu ve výši 48,7 milionů eur.

Očištěný EBIT v segmentu Industrial Trucks & Services klesl v prvním pololetí letošního roku na 197,8 milionu eur (předchozí rok: 278,6 milionu eur). Pozitivní dopady růstu tržeb na výsledek byly kompenzovány výrazným nárůstem negativních vlivů, které lze přičíst výrazně vyšším nákladům na materiál, energii a logistiku a také neefektivitě plynoucí z výpadků v dodavatelských řetězcích na straně výroby. Ve snaze tyto vlivy zmírnit byla zahájena protiopatření na straně dodavatelů a prodejů. Výrobní procesy byly a jsou pružně upravovány z důvodu nedostatku dodavatelských dílů, dále byla posilována a průběžně rozšiřována dodavatelská síť. Kromě toho, vzhledem k pokračující dynamice v nákladech na materiál, bude zvýšení cen v budoucnu přeneseno na zákazníky, aby bylo možné zohlednit současnou situaci na trhu. Ty však ovlivní výsledek až po zpracování objemu přijatých zakázek z předchozího roku. Upravená marže EBIT klesla ve sledovaném čtvrtletí na 5,7 procenta (předchozí rok: 8,9 procenta).

V první polovině roku dosáhl segment Supply Chain Solutions příjmu objednávek ve výši 1,865 miliardy eur (předchozí rok: 1,869 miliardy eur) – téměř stejně jako v předchozím roce. Zakázky lze připsat především novým a modernizačním investicím do e-commerce, jakož i do obchodu se zbožím a potravinářství. Ve srovnání s předchozím rokem vedl příjem objednávek od nových zákazníků z různých sektorů k další diverzifikaci zákaznického portfolia. Příjem zakázek ve vykazovaném období byl založen na pokračující stabilní poptávce v oblasti dlouhodobých projektů (obchodní řešení), včetně mimo hlavní region Severní Ameriky. V oblasti služeb s vyšší marží navíc ve srovnání s předchozím rokem nadále prudce rostl příjem objednávek. Měnové efekty měly pozitivní dopad na příjem objednávek – celkem 123,3 milionů eur.

Celkový obrat v segmentu Supply Chain Solutions vzrostl o 12,9 procenta na 2,096 miliardy eur (předchozí rok: 1,857 miliardy eur). Navzdory omezené dostupnosti materiálů v důsledku narušení dodavatelských řetězců pokračovaly zákaznické projekty, zejména v oblasti e-commerce, obchodu s potravinami a zbožím. To přispělo k nárůstu tržeb o 10,4 procenta v oblasti dlouhodobých projektů. V oblasti služeb byl výrazný nárůst výnosů způsoben zejména modernizací a modernizací a také dodávkami náhradních dílů. Podíl služeb na tržbách externího segmentu se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 1,9 procenta na 21,3 procenta. Měnové vlivy zvýšily výnos segmentu o 142,0 milionů eur.

Očištěný EBIT v segmentu Supply Chain Solutions ve výši 149,8 milionu eur byl výrazně nižší než v předchozím roce (227,3 milionu eur). To bylo ve stále větší míře důsledkem snížené efektivnosti kvůli překážkám v dodávkách, kromě vyšších nákladů na materiál. V důsledku toho klesla očištěná marže EBIT ve sledovaném čtvrtletí na 7,1 procenta (předchozí rok: 12,2 procenta).

Výhled

S ohledem na přetrvávající a značné nejistoty na trzích veřejných zakázek, které jsou výrazně zhoršovány válkou na Ukrajině a obnovenými opatřeními proti koronaviru, zejména v Asii, rozhodla výkonná rada Kion Group dne 4. dubna 2022 o stažení výhledu pro 2022, které byly zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2021.

Přestože Kion Group věří, že základní hnací faktory v odvětví intralogistiky zůstávají nedotčeny, stále existují značné nejistoty, pokud jde o hodnocení obchodní výkonnosti skupiny v průběhu dalšího roku. Kvůli přetrvávajícím obtížným podmínkám není možné poskytnout spolehlivou projekci klíčových výkonnostních ukazatelů pro rok 2022. Důsledky války na Ukrajině a hrozící energetická krize nelze v současné době spolehlivě předvídat, stejně jako výsledný dopad na tržby a trhy veřejných zakázek. Po zbytek roku 2022 bude mít pokračující narušení dodavatelských řetězců a další růst již tak vysokých nákladů na materiál, energii a logistiku nadále negativní dopad na očištěný EBIT a související klíčové ukazatele výkonnosti a na volné cash flow. V důsledku toho se očekává, že údaje za rok 2022 jako celek nedosáhnou úrovní dosažených v předchozím roce.

Skupina Kion má v úmyslu vydat nový výhled později v tomto roce.

 

KION Group – údaje za první pololetí 2022 a druhý kvartál končící 30. 6. 2022

H1/2022

H1/2021

Rozdíl

Q2/2022

Q2/2021

     Rozdíl

6 654,8

5 881,7

13.1%

3 754,6

   3 225,4

15.3%

5 536,7

4 967,9

11.4%

2 802,2

2 592,8

8.1%

7 941,1

6 658,5

19.3%

 

 

 

759,2
13.7%

879,5
17.7%

-13.7%

-         

368,2

13.1%

457.7

17.7%

-19.5%

-

311,7

5.6%

462,2

9.3%

-32.6%

-         

141,4

5.0%

247,2

9.5%

-42.8%

159,8

291,2

-45.1%

79,6

154,2

-48.4%

-591,5

301,5

< -100%

-158,9

39,4

< -100%

40 804

39 602

3.0%

 

 

 

 [1] Hodnota při závěrečném datu 30. 6. 2022 porovnávaná s daty z účetní závěrky z 31. 12. 2021

[2] Upraveno o vlivy alokací kupní ceny, jakož i jednorázové a speciální efekty

[3] Volný peněžní tok je definován jako peněžní tok z probíhající obchodní činnosti plus peněžní tok z investiční činnosti

[4] Počet ekvivalentů plného úvazku k 30. 6. 2022 ve srovnání s rozvahovým dnem 31. 12. 2021

Související